Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioritering: Hälso- och sjukvård

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

 • Om hälso- och sjukvård

  Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men står inför ett flertal utmaningar som regeringen fokuserar på att lösa. Det handlar bland annat om att det finns stora geografiska skillnader i tillgänglighet och kvalitet, och att vårdköerna måste kortas. Det behövs särskilda satsningar för att öka tillgängligheten i hela landet, också på landsbygder och i glesbygder. Att öka kunskapen om diagnostisering, vård och behandling av sjukdomar som främst drabbar flickor och kvinnor, liksom forskning på området, är en förutsättning för att uppnå en jämlik vård. Kvinnor ska inte behöva acceptera att det är normalt att leva med smärta. Det är en avgörande fråga om grundläggande jämställdhet.

  Den psykiska ohälsan – inte minst bland många unga – ökar på ett djupt oroande vis. Barn och unga ska inte behöva vänta i kö för att få den hjälp de behöver. Föräldrar ska inte lämnas ensamma med sin oro och förtvivlan.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Aktuellt om regeringens prioriteringar inom hälso- och sjukvården

 • Foto på Acko Ankarberg Johansson och Sophie Løhde
  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde vid frukostmötet där ministrar och representanter för flera länder diskuterade konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning. Foto: Martin Premmert/Regeringskansliet

  0. Sverige och Danmark samlade EU:s hälsoministrar för ett möte om läkemedelslagstiftningen

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde bjöd in till frukostmöte i Bryssel, i samband med det informella EPSCO-mötet den 24 april, för att diskutera läkemedel med fokus på konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning.

 • Foto på Karin Schultz
  Regeringen har utsett Karin Schulz till uppdraget som nationell samordnare med uppdrag att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet. Foto: Regeringskansliet

  0. Nationell samordnare ska stärka samhällets förmåga att förebygga suicid

  Regeringen har utsett Karin Schulz till uppdraget som nationell samordnare med uppdrag att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet, till stöd för och tillsammans med regeringen och berörda myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

 • Acko Ankarberg Johansson talar på en pressträff.
  – Väntetiderna och vårdköerna måste kortas. Inrättandet av en nationell vårdförmedling är efterlängtad och nu skyndar vi på utvecklingen genom att satsa ytterligare medel i vårbudgeten, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  0. Nationell vårdförmedling ska tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienterna

  I samband med att 2024 års vårbudget beslutades av regeringen meddelades att regeringen och dess samarbetsparti fortsätter att satsa på utvecklingen av en nationell vårdförmedling. Syftet är att tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienter i behov av vård och att kapa köer inom hälso- och sjukvården.

 • En grupp personer sitter runt ett konferensbord och lyssnar uppmärksamt på en som talar. Datorer och kaffemuggar framför står framför dem.
  Den 8 april möttes det nya rådet för frågor om den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården för första gången. Socialminister Jakob Forssmed ledde mötet. Foto: Tina Sahlen/Regeringskansliet

  0. Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

  Socialminister Jakob Forssmed har skapat ett råd med representanter från regioner, SKR, myndigheter och organisationer som ska underlätta för samarbete och införande av en kommande nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Rådet möttes för första gången den 8 april på Socialdepartementet.

 • Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.
  Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement. Joel Apelthun/Government Offices of Sweden

  0. Avtal med USA främjar cancerforskningen

  Sverige och USA har ingått ett bilateralt samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård. Avtalet bygger vidare på det samarbetsavtal som slöts mellan länderna 2016, och syftar till att nå snabbare forskningsresultat genom ökat utbyte.

 • Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  0. Nationell förlossningsplan en viktig satsning på kvinnors hälsa

  En nationell plan för förlossningsvården är en viktig del av regeringens ambition att skapa en mer jämlik, nära och patientsäker vård i hela landet. Planen kommer att skapa en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården i hela landet och täcka hela vårdkedjan.

 • Foto: Jens Lindström/Scandinav/TT

  0. Rest- och bristsituationer av läkemedel ska förebyggas

  Rest- och bristsituationer av läkemedel uppstår allt oftare, både i Sverige och globalt sett. Regeringen följer frågan noga och arbetar för att stärka beredskapen kring läkemedelsförsörjning, att mildra effekterna vid restnoteringar och för att bristsituationer inte ska uppstå.

 • Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.
  Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  0. Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

  Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

 • Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  0. Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

  Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

 1. 1 Sverige och Danmark samlade EU:s hälsoministrar för ett möte om läkemedelslagstiftningen
 2. 2 Nationell samordnare ska stärka samhällets förmåga att förebygga suicid
 3. 3 Nationell vårdförmedling ska tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienterna
 4. 4 Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården
 5. 5 Avtal med USA främjar cancerforskningen
 6. 6 Nationell förlossningsplan en viktig satsning på kvinnors hälsa
 7. 7 Rest- och bristsituationer av läkemedel ska förebyggas
 8. 8 Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention
 9. 9 Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

Åtgärder i fokus

Foto: TT

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och uppföljningar visar på goda medicinska resultat och att patienter överlag är nöjda med kvaliteten. Samtidigt utmanas hälso- och sjukvården av långa vårdköer, ett otillräckligt antal vårdplatser och ojämlikhet mellan olika delar av landet. Att säkra att fler i Sverige får den vård de behöver i tid är en av regeringens viktigaste uppgifter på hälso- och sjukvårdspolitikens område.

Foto: Maskot

Ökat statligt ansvar för mer jämlik vård

Regeringens reformer strävar mot en hälso- och sjukvård där staten tar ett större ansvar jämfört med i dag. Regeringen vill möjliggöra en organisation som har förutsättningarna att ge en god och jämlik vård till hela befolkningen och som har patienten i fokus. Det handlar bland annat om möjligheterna att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården och att införa en nationell vårdförmedling som ska korta köerna

Foto: TT

Stärkt äldreomsorg genom medicinsk kompetens

Regeringen stärker hälsan inom äldreomsorgen, bland annat genom stärkt medicinsk kompetens i kommunerna. Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter, en utredning ska därför lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjlighet att anställa läkare. Demensstrategin från 2018 ska uppdateras och en anhörigsatsning ska stödja anhöriga till långvarigt sjuka. Särskilt stöd ska ges till anhöriga som är barn.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ökad folkhälsa genom förebyggande arbete

Ofrivillig ensamhet, brist på gemenskap och för lite rörelse är allvarliga folkhälsoproblem som medför negativa konsekvenser för människors hälsa och välmående. Bland regeringens prioriteringar finns reformer som syftar till att stärka det förebyggande arbetet och betona vikten av fysisk och psykisk hälsa. Att stärka den psykiska hälsan och suicidpreventionen prioriteras som ett led i folkhälsoarbetet, inte minst för unga.

Porträtt av Acko Ankarberg Johansson och Ebba Busch på en presskonferens. Bakom dem finns svenska flaggor och EU-flaggor.
Regeringen presenterade kommittédirektivet Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården på en pressträff den 1 juni 2023. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Acko Ankarberg Johansson om ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården

Torsdagen den 1 juni 2023 beslutade regeringen om ett direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta om uppdraget till kommittén.

Bild på en pressträff med Lina Nordquist, Anna Tenje och Linda Lindberg.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje presenterar en utredning. På pressträffen deltog även Lina Nordquist från Liberalerna och Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter med sammansatta behov, personer med kroniska sjukdomar och multisjuka personer. För att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda dem en god, säker och nära vård krävs medicinsk kompetens. Flera utredningar och uppföljningar har visat på brister i tillgången till och medverkan av läkare. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag som stärker kommunernas möjlighet att säkra tillgången till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården.

Acko Ankarberg Johansson talar på en pressträff.
– Väntetiderna och vårdköerna måste kortas. Inrättandet av en nationell vårdförmedling är efterlängtad och nu skyndar vi på utvecklingen genom att satsa ytterligare medel i vårbudgeten, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Nationell vårdförmedling ska tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienterna

I samband med att 2024 års vårbudget beslutades av regeringen meddelades att regeringen och dess samarbetsparti fortsätter att satsa på utvecklingen av en nationell vårdförmedling. Syftet är att tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienter i behov av vård och att kapa köer inom hälso- och sjukvården.

Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.
Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

Innehåll om Hälso- och sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 178 träffar.

Laddar...