Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet på lokal nivå

Sverige är indelat i 290 kommuner. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen, som leder kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige fattar beslut inom ett stort antal områden, som exempelvis grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor och energifrågor. Kommunerna utfärdar också olika typer av tillstånd, exempelvis bygglov och utskänkningstillstånd.

Kommunerna har egen beskattningsrätt och verksamheten finansieras främst genom skatt men även genom statsbidrag och avgifter. De grundläggande reglerna om regionernas organisation, beslutsprocesser och ekonomi finns i kommunallagen medan kommunernas olika verksamheter regleras genom speciallagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen. Självstyrelsen innebär även att kommunerna förutom de lagreglerade uppgifterna har stor frihet att genomföra olika insatser.

Man kan överklaga kommunala beslut genom antingen laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Kommunstyrelsen är det centrala förvaltningsorganet i kommunen. Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i styrelsen. Kommunfullmäktige tillsätter även de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut.

Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Utbildningsnämnd och socialnämnd är exempel på vanligt förekommande nämnder. Till varje nämnd hör i regel också en förvaltningsorganisation.

Sveriges kommuner och regioners webbplats

Laddar...