Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationell samordnare ska stärka samhällets förmåga att förebygga suicid

Publicerad

Regeringen har utsett Karin Schulz till uppdraget som nationell samordnare med uppdrag att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet, till stöd för och tillsammans med regeringen och berörda myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Ladda ner:

Karin Schultz har en lång erfarenhet av de här frågorna, från både privat och offentlig sektor samt från civilsamhället. Hon har bland annat varit generalsekreterare för Mind, en viktig organisation för psykisk hälsa.

Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för ett utvecklat och ändamålsenligt suicidförebyggande arbete som i förlängningen ska stärka samhällets samlade förmåga att förebygga suicid. Uppdraget omfattar tre delar:

  • att engagera och mobilisera aktörer på olika samhällsnivåer,
  • att sprida kunskap, framgångsfaktorer och goda exempel på om verkningsfulla insatser och effektiva arbetssätt, och
  • att informera om pågående insatser inom området, med särskilt fokus på regeringens och berörda myndigheters arbete.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2025 respektive den 31 mars 2026. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2027.

Av Tidöavtalet, som är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, framgår att arbetet med psykisk hälsa och suicid­prevention är ett prioriterat område. I överenskommelsen framgår att en nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska tillsättas.

Flera pågående satsningar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid

Regeringen har genomfört ett stort antal insatser främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.
- En överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2024.
- En förstärkt satsning för andra året i rad på ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin.
- 3 miljarder kronor har satsats i år för att korta köerna till hälso- och sjukvården och göra vården mer tillgänglig.
- Över 6,4 miljarder kronor har satsats på att utveckla primärvårdens arbete vilket är viktigt för att stärka barns och ungas hälsa och öka tillgängligheten till tidiga insatser.
- Flera nya regeringsuppdrag inom området som syftar till att stödja utvecklingen och tillsatt en utredning som arbetar aktivt med att lämna förslag på hur ett nationellt ansvar för breda händelseanalyser efter suicid kan utformas.
- Arbete pågår med en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, baserat på det förslag som lämnades av 26 myndigheter den 1 september 2023.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...