Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

Publicerad

Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

Regeringen har sedan den tillträdde år 2022 sjösatt en betydlig ambitionshöjning i arbetet med att utveckla och förstärka cancervården i Sverige. Helhetsgreppet om kampen mot cancer kräver ett brett perspektiv. Regeringens insatser sker därför på flera nivåer samtidigt; lokalt, nationellt och på EU-nivå. Bland de viktigaste satsningarna finns en ökning av anslagen till cancervården om 500 miljoner kronor per år 2024–2026. Regeringen avsätter totalt över en miljard kronor per år på åtgärder för en bättre cancervård. Medlen används för både insatser som syftar till att förbättra sjukvårdskedjan i sin helhet samt för riktade satsningar inom specifika områden.

Väntetiderna inom cancervården måste kortas och kompetensförsörjningen säkras. För att möjliggöra att patienter och deras anhöriga kan leva ett liv med god livskvalitet både under och efter sjukdom behöver rehabiliteringvården stärkas. För att ytterligare förbättra preventionsarbetet och sjukvårdskedjan i dess helhet krävs ytterligare satsningar inom bland annat precisionshälsa. Riktade satsningar ska vidtas för att stärka en jämlik tillgång till vård över hela landet.

Den nationella cancerstrategin uppdateras

Den nationella cancerstrategin tydliggör regeringens inriktning för den svenska cancervården. Ett mycket viktigt steg för att genomföra en ambitionshöjning inom cancervården i helhet är den påbörjade uppdateringen av strategin. Den nuvarande strategin togs fram 2009 och ska nu anpassas till nuvarande kunskapsläge och framtidens utmaningar, samt att Sverige har de förutsättningar som krävs för att förbli ett föregångsland inom cancervård. Den uppdaterade strategin ska även inkludera barncancer.

Arbetet påbörjades i mars 2023 när statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bjöd in ett 60-tal experter till en hearing om cancervården, för att diskutera de viktigaste frågorna inför en uppdatering av strategin. Detta möte följdes senare upp med ett möte med experter inom barncancer.

En viktig del av arbetet med uppdateringen av cancerstrategin är det uppdrag som regeringen gav till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om att ta fram en lägesbild över den nationella cancerstrategin och dess implementering. En lägesbild är nödvändig för att tydliggöra den nationella cancerstrategins styrkor och utvecklingsbehov vad gäller cancervården, inklusive barncancervården. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys återrapporterade uppdraget till Socialdepartementet den 31 januari 2024.

Årliga överenskommelser med SKR om jämlik och effektiv cancervård

Regeringen sluter årligen överenskommelser om hälso- och sjukvården med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att skapa gemensam riktning för cancervården inom sjukvårdsregionerna. En av dessa är överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider. 2024 uppgår överenskommelsen till totalt 809 miljoner kronor och insatserna fokuserar på fyra områden:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
  • Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under året. Läs mer i detalj om insatserna i överenskommelsen.

Kortare väntetider i vården ett viktigt perspektiv

Ett viktigt perspektiv i arbetet mot cancer är att korta vårdköerna. Utöver det fortsatta arbetet med standardiserade vårdförlopp gav nyligen regeringen Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser som stödjer och stärker regionernas arbete med att möjliggöra för patienter som väntar på vård att få vården utförd på annat håll i landet hos vårdgivare som har ledig kapacitet eller kortare väntetider. Fokus ska inledningsvis vara på några av de vanligaste cancerdiagnoserna i Sverige, som kolorektal-, bröst- och prostatacancer.

Laddar...