Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel SOU 2022:52

Publicerad

Utredningens uppdrag har varit att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda tvångs­medel utanför en för­under­sökning, s.k. preven­tiva tvångs­medel, för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

Ladda ner:

Det har även ingått i upp­draget att noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för grund­läggande fri- och rättigheter, såsom den personliga integri­teten, och säker­ställa att förslagen uppfyller högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Sverige befinner sig i en situation där brotts­ligheten har utvecklats på ett sätt som blivit mer alltmer sam­hälls­hotande. De kriminella miljöerna växer och det dödliga skjut­vapen­våldet samt narkotika­hante­ringen har ökat. Samtidigt har de kriminella blivit mer risk­medvetna och deras kommu­nikation har förändrats. I dessa miljöer finns även en tydlig tystnads­kultur. Använd­ning av hemliga tvångs­medel kan i många fall vara avgörande för en fram­gångs­rik brotts­utredning när ett brott har begåtts i kriminell miljö. Utredningen har funnit att använd­ningen av hemliga tvångs­medel är ett effektivt verktyg för att få tillgång till infor­mation även i ett tidigare skede och att detta medför betydande nytta för att för­hindra den särskilt allvarliga brotts­lighet som begås av krimi­nella nätverk. Utred­ningen bedömer därför att det finns behov av att i ökad utsträck­ning använda hemliga tvångs­medel innan det kan formu­leras en konkret miss­tanke om att ett brott har begåtts. Detta behov kan inte till­godo­ses med befintliga regler om hemliga tvångs­medel. Samtidigt bedömer utred­ningen att en utökad använd­ning av preventiva tvångs­medel innebär risker för den personliga integriteten.

Utredningen har vägt behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning för att förhindra allvarlig brotts­lighet inom kriminella nätverk, åtgärdernas effektivitet och den nytta som utökade möjlig­heter att använda preventiva tvångs­medel kan förväntas medföra, mot de integritets­risker som åtgärderna för med sig. I denna avvägning har utredningen även beaktat statens skyldighet att upprätt­hålla rätts­trygghet för enskilda och skydda sina med­borgare mot ingrepp. Utredningen har funnit att en utökad användning av preven­tiva tvångs­medel är proportion­erligt, under förutsätt­ning att tillämp­nings­området avgränsas på ett ända­måls­enligt sätt och att lagstift­ningen inne­håller kvalifika­tions­krav och rätts­säkerhets­garantier som kan balansera den ökade risken för intrång i den personliga integriteten.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Proposition (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Laddar...