Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) Dir. 2022:104

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Utredaren fick bland annat i uppdrag att överväga i vilken utsträckning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preventiva tvångs­medel för att för­hindra all­varlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

Ladda ner:

Genom tilläggs­direktiv som beslutades den 28 april 2022 har utredaren även fått i uppdrag att ta ställ­ning till om, och i så fall på vilket sätt, tillämp­nings­området för lagen (2012:278) om inhämt­ning av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekäm­pande myndig­heternas underrättelse­verk­samhet (inhämt­nings­lagen) bör utvidgas (dir. 2022:32).

Utredaren får nu också i upp­drag att ta ställning till om, och i så fall vilka, ytterligare tvångs­medel och verk­ställig­hets­åtgärder bör få användas av de brotts­bekäm­pande myndig­heterna för att för­hindra allvarlig brotts­lighet, till exempel hemlig rums­avlyss­ning och hemlig data­avläsning avseende rums­avlyss­nings­uppgifter, genom­sökning på distans, bio­metrisk autenti­sering och kopiering. Utredaren ska dess­utom ta ställ­ning till om till­stånd till hemlig kamera­övervak­ning och hemlig data­avläsning avseende kamera­övervak­nings­uppgifter utanför en för­under­sökning bör kunna knytas till en person.

Utrednings­tiden, den 14 oktober 2022, ligger fast för de ursprung­liga direk­tiven när det gäller del­upp­draget att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra all­varlig brottslighet som före­kommer inom ramen för kriminella nätverk. Delupp­draget att se över frågan om utökade möjlig­heter till preventiv hus­rann­sakan i de ursprung­liga direktiven, upp­draget att se över tillämp­nings­området för inhämt­nings­lagen enligt tilläggs­direktiv den 28 april 2022 och de delar av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv ska slut­redo­visas senast den 31 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Proposition (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Laddar...