Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) Dir. 2023:9

Publicerad

Utvidgning och förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra all­varlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Utredaren fick bland annat i uppdrag att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk. Utredaren fick vidare i upp­drag att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas nya möjlig­heter för de brotts­bekämpande myndig­heterna att använda hus­rann­sakan för att för­hindra allvarlig brotts­lighet.

Genom tilläggs­direktiv som beslu­tades den 28 april 2022 har utredaren även fått i upp­drag att ta ställ­ning till om, och i så fall på vilket sätt, tillämp­nings­området för lagen (2012:278) om inhämt­ning av upp­gifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekämpande myndig­heternas under­rättelse­verksamhet (inhämt­nings­lagen) bör utvidgas (dir. 2022:32).

Genom ytter­ligare tilläggs­direktiv som besluta­des den 7 juli 2022 har utredaren vidare fått i uppdrag att ta ställ­ning till om, och i så fall vilka, ytter­ligare tvångs­medel och verk­ställig­hets­åtgärder bör få använ­das av de
brotts­bekämpande myndig­heterna för att för­hindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2022:104). Utredaren fick också i upp­drag att ta ställning till om till­stånd till hemlig kamera­över­vakning och hemlig data­avläsning avse­ende kamera­över­vaknings­uppgifter utanför en förunder­sökning bör kunna knytas till en person. Enligt tilläggs­direktiven skulle del­uppdraget i de ursprung­liga direktiven, om att över­väga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk, redo­visas senast den 14 oktober 2022. Del­upp­draget i de ursprung­liga direk­tiven om att se över frågan om utökade möjlig­heter till preven­tiv hus­rann­sakan samt de delar av upp­draget som framgår av tilläggs­direk­tiven från den 28 april 2022 och den 7 juli 2022 skulle slut­redo­visas senast den 31 maj 2023.

I oktober 2022 redo­visade utred­ningen upp­draget att över­väga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk genom del­betänkandet Utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel (SOU 2022:52). Betänkandet har skickats på remiss till den 31 januari 2023.

Utredaren får nu också i uppdrag att ta ställ­ning till om det bör införas en möjlig­het för de brotts­bekämpande myndig­heterna att hämta in uppgifter om med­delanden i realtid enligt inhämt­nings­lagen.

Utrednings­tiden förlängs. De delar av upp­draget som kvar­står sedan tidigare och den del av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv ska slut­redo­visas senast den 13 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Proposition (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Laddar...