Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2022:52 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel Diarienummer: Ju2022/03121

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitie­departe­mentet på betänkandet Utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel, SOU 2022:52. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departementet senast den 31 januari 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...