Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet Dir. 2021:102

Publicerad

Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat tydligt i Sverige de senaste åren. Antalet skjut­ningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brotts­lighet har stark kopp­ling till krimi­nella nätverk. För att öka trygg­heten i landet och stärka skyddet mot sådan brotts­lighet som utgör ett hot mot såväl enskilda män­niskors liv och hälsa som det svenska sam­hället i stort måste insatserna mot de krimi­nella nät­verken ytter­ligare intensi­fieras. Ett viktigt led i detta är att säker­ställa att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna har till­gång till ända­måls­enliga och verk­nings­fulla verktyg för att effek­tivt kunna förhindra och bekämpa allvarlig brotts­lighet. En avgörande faktor för att kunna förhindra skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet är att myndig­heterna får tillgång till information i ett tidigt skede.

Ladda ner:

Tillgången till skjut­vapen och spräng­ämnen i sam­hället är oroväckande även utifrån ett terrorism­bekämpnings­perspektiv. Säkerhets­polisen har i en hem­ställan pekat på behovet av att kunna använda hus­rann­sakan i under­rättelse­verk­samhet under samma förut­sätt­ningar som gäller för preven­tiva tvångs­medel enligt den s.k. preventiv­lagen i syfte att bl.a. kunna avfärda attentats­planer.

En särskild utredare ges därför i uppdrag att över­väga flera frågor kopplade till möjlig­heterna att använda hem­liga tvångs­medel i preventivt syfte utanför en förunder­sökning.

Utredaren ska bl.a.

  • överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjligheter att använda preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk och lämna författ­nings­förslag,
  • överväga i vilken utsträck­ning det ska införas nya möjlig­heter för de brotts­bekäm­pande myndig­heterna att använda husrann­sakan för att förhindra allvarlig brotts­lighet och vid behov lämna författ­nings­förslag,
  • ta ställning till om skyddet för privat- och familje­livet respektive den personliga integri­teten bör stärkas och vid behov lämna sådana förslag, och
  • lämna förslag på de författ­nings­ändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för grund­läggande fri- och rättigheter såsom den person­liga integriteten. Förslagen ska uppfylla högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 februari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Proposition (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Laddar...