Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) Dir. 2022:32

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Syftet med utred­ningen är i huvud­sak att ta ställning till hur preven­tiva tvångs­medel ska kunna användas i större utsträck­ning för att förhindra allvarlig brotts­lighet som begås inom ramen för krimi­nella nätverk. Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprung­liga direktiven, även i uppdrag att ta ställning till om, och i så fall på vilket sätt, tillämp­nings­området för lagen (2012:278) om inhämt­ning av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekäm­pande myndig­heternas under­rättelse­verksamhet, förkortad inhämt­nings­lagen, bör utvidgas. Utredaren ska vidare ta ställning till hur besluts­ord­ningen bör se ut vid en eventuell utvidg­ning av inhämt­nings­lagens tillämpn­ings­område, och lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Enligt de ursprung­liga direktiven skulle upp­draget redo­visas senast den 2 februari 2023. Genom tilläggs­direktiv den 22 december 2021 förkorta­des utred­nings­tiden till den 14 oktober 2022 (dir. 2021:113). Utred­nings­tiden ligger fast för det ursprung­liga upp­draget som ska redo­visas i ett del­betänkande. De delar av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv ska slut­redovisas senast den 31 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Proposition (1 st)

  • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

    Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Laddar...