Hoppa till huvudinnehåll

Så bildas regeringen

Om en ny regering ska bildas håller riksdagens talman enskilda överläggningar med partiledarna. Därefter föreslår talmannen vem som ska utses till statsminister och riksdagen röstar om förslaget.

Godkänns kandidaten ska han eller hon utse en ny regering. Röstar mer än hälften av riksdagens ledamöter mot talmannens förslag, är det förkastat, det vill säga inte accepterat. Förkastas förslaget fyra gånger blir det nyval om inte ordinarie val ska hållas inom tre månader.

Valresultatet avgör vilken regering som bildas efter ett val. Om statsministern i den sittande regeringen har ett tillräckligt stöd i riksdagen kan han eller hon bilda en ny regering. Om valresultatet leder till att regeringen avgår, sitter den ändå kvar som en övergångsregering i väntan på att riksdagen tar ställning till vem som ska bilda regering och en ny regering tillträtt. Syftet med detta är att landet aldrig ska stå utan regering.

En övergångsregering fattar främst beslut i löpande eller brådskande ärenden. Den enda uttryckliga begränsningen av en övergångsregerings befogenheter är dock att den inte får besluta om extra val.

Statsministern väljer regering

Statsministern väljer själv vilka och hur många statsråd som ska ingå i regeringen. Statsråden ska vara svenska medborgare och för att regeringen ska vara beslutsför krävs minst fem statsråd, inklusive statsministern själv. Statsråden behöver inte vara politiker, men oftast är de politiker sedan många år. Statsministern bestämmer också vilka av statsråden som ska vara departementschefer. Tillsammans bildar statsministern och de övriga statsråden Sveriges regering.

Statsministern kan bland de övriga statsråden utse en ställföreträdare som vid förhinder för statsministern fullgör hans eller hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller om även ställföreträdaren har förhinder fullgörs statsministerns uppgifter av det statsråd som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge har den som är äldst företräde.

För en utsedd ställföreträdare har ibland använts termen ”vice statsminister”. Denna benämning har också använts för statsråd som inte varit ställföreträdare men som har ersatt statsministern i representativa sammanhang.

Statsministern och de övriga statsråden är ofta riksdagsledamöter. Under den tid de sitter i regeringen lämnar de sin plats i riksdagen till en ersättare.

Vid riksdagens öppnande i september varje år läser statsministern upp regeringsförklaringen. Den beskriver vilka mål regeringen har för sin politik och vilka nationella och internationella politiska frågor som regeringen tänker prioritera.

Regeringen måste ha riksdagens stöd

Regeringen är ansvarig inför riksdagen och den måste ha riksdagens stöd, annars kan den tvingas att avgå. Riksdagen kan när som helst pröva om regeringen har stöd av riksdagen. Om minst 35 av riksdagens ledamöter saknar förtroende för ett statsråd kan de begära att en misstroendeomröstning genomförs. Röstar mer än hälften av ledamöterna i riksdagen för misstroendeförklaringen ska statsrådet entledigas av talmannen. Om statsministern entledigas, ska även övriga statsråd entledigas.

Laddar...