Hoppa till huvudinnehåll

Regeringsärende

När regeringen beslutar i ett regeringsärende är det slutprodukten av en lång och noggrann förberedelseprocess inom Regeringskansliet.

Vad är ett regeringsärende?

Regeringsärenden är ärenden som regeringen beslutar om. Vilka ärenden som regeringen ska eller får pröva finns angivet i regeringsformen, som är en av grundlagarna. Regeringen får inte besluta i ärenden som riksdagen har ensamrätt att fatta beslut om, som till exempel lagstiftningsärenden och statsbudgeten. Regeringen får inte heller avgöra frågor som ska prövas av domstol, eller bestämma hur en annan myndighet ska använda sina maktbefogenheter i ett enskilt fall.

Exempel på regeringsärenden:

  • förordningar med instruktioner om vad en myndighet ska göra och vilka regler den ska följa,
  • prövning av vissa överklaganden av myndigheters beslut och
  • utnämningar av höga, offentliga tjänster som till exempel ambassadörer, landshövdingar, generaldirektörer för statliga myndigheter, styrelser för statliga bolag och rektorer på universitet och högskolor.

Regeringssammanträde – beslut i ärendet

Regeringsbesluten fattas vid regeringssammanträdet, som i regel hålls på torsdagar. Före sammanträdet sätts ärendet upp på en ärendeförteckning med andra ärenden som ska tas upp. När regeringen har fattat ett beslut meddelas det till berörda parter.

Veckoberedning

Innan regeringen avgör ärendet redovisar handläggaren, enhetschefen eller expeditionschefen ärendet för det ansvariga statsrådet vid en så kallad veckoberedning som hålls varje vecka inför regeringssammanträdet. De flesta ärenden avgörs i praktiken vid denna beredning.

Ärendeförteckning

Före regeringssammanträdet gör varje departement upp en förteckning över vilka ärenden statsråden kommer att ta upp till beslut vid veckans möte. Ärendeförteckningen publiceras på eftermiddagen dagen före ett regeringssammanträde, det vill säga normalt varje onsdagseftermiddag.

Att ett ärende finns med i förteckningen innebär inte alltid att det blir slutbehandlat vid regeringssammanträdet. Det händer också att ärenden som inte är med i förteckningen ändå behandlas vid ett regeringssammanträde. Hemliga ärenden finns aldrig med i ärendeförteckningen.

Ärendeförteckningar

Regeringssammanträde

På regeringssammanträdet fattar regeringen sina beslut. Regeringsbesluten fattas i regel av regeringen som kollektiv, där minst fem statsråd måste vara närvarande för att regeringen ska vara beslutför. Statsrådet föredrar sina egna ärenden, och ersätts av ett annat statsråd om han eller hon inte kan närvara på mötet.

När ärendena tas upp på sammanträdet är de redan färdigbehandlade, vilket innebär att det sällan förs diskussioner om hur regeringen ska besluta. Med runt 10 000 regeringsbeslut per år skulle det bli en omöjlig uppgift. Mycket omfattande eller principiellt viktiga frågor diskuteras gemensamt av regeringen vid särskilda möten, så kallade allmänna beredningar.

Expediering

När regeringen har fattat ett beslut skickas det till den som tagit initiativ till ärendet och till andra som berörs av beslutet.

Arkivering

När ärendet är avslutat arkiveras handlingarna i ärendet i departementets arkiv. Den som har frågor angående regeringens beslut ska i första hand kontakta registratorskontoret på respektive departement. Efter fem år förs handlingarna över till Regeringskansliets arkiv. Äldre handlingar har överlämnats till Riksarkivet.

Laddar...