Hoppa till huvudinnehåll

Utredningar och kommittéer

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra. De kräver därför en grundlig genomgång innan en proposition kan tas fram till riksdagen för beslut. Det kan både handla om stora och små frågor.

I sådana sammanhang kan regeringen välja att tillsätta en utredning. Om det är en person som gör utredningen kallas denna för särskild utredare, om det är flera personer kallas det för en kommitté.

Pågående utredningar

Normalt arbetar ungefär 120 utredningar samtidigt. Alla pågående utredningar har ett nummer baserat på det år då kommittén tillsattes och av vilket departement - till exempel Fi 2012:07, där Fi står för Finansdepartementet.

Statens offentliga utredningars webbplats

I kommittédirektivet beskrivs uppdraget

I ett kommittédirektiv anger regeringen riktlinjerna för den särskilda utredarens eller kommitténs arbete, och behandlar bland annat vilken fråga som ska utredas och när utredningen ska vara färdig. Kommittédirektiven publiceras fortlöpande i Regeringskansliets rättsdatabaser. Där hittar du också kommittéberättelsen med uppgifter om samtliga statliga kommittéer.

Utredningens resultat

När en utredning är färdig samlas slutsatserna i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Betänkanden i serien Statens offentliga utredningar (SOU)

Remissförfarandet - en möjlighet att tycka till om utredningens förslag

När utredningen har överlämnat sin rapport till den ansvariga ministern skickas innehållet ut för synpunkter (remiss) till berörda myndigheter och intresseorganisationer. De får då möjlighet att lämna synpunkter innan regeringen skriver själva propositionen. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Regeringen vill veta vad de berörda tycker för att se vilket stöd förslaget har i samhället. Om en stor del av remissinstanserna är negativa kan regeringen besluta att inte gå vidare i frågan, eller att försöka hitta andra lösningar än de som utredningen föreslagit.

Regeln är att remissen ska vara skriftlig och att de som vill svara ska få minst tre månader på sig att skicka in sina synpunkter. Enbart i undantagsfall kan andra former användas, exempelvis möten för att samla in synpunkter. Läs mer i broschyren "Svara på remiss hur och varför".

Pm 2003:02 Svara på remiss - hur och varför

Beställning av tryckt material

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv i tryckt format kan lånas på biblioteket eller köpas hos:

Riksdagens tryckeriexpedition
Tfn: 08-786 58 10
Fax: 08-786 61 76
E-post: [email protected]

Riksdagens tryckeriexpedition (på riksdagens webbplats)

Statens offentliga utredningar (SOU)

Tryckta SOU:er kan du låna på biblioteket. SOU:er från 2021-års utgivning kan du köpa från Elanders och för dessa finns det en länk direkt till Elanders beställningsfunktion från respektive SOU-sida på regeringen.se. Man kan också gå direkt till Elanders beställningsfunktion och söka fram önskad publikation:
Beställningsfunktion på Elanders webbplats

Support på beställningsfunktionen: http://[email protected]

Tryckt utgåvor, från och med 2000-års utgivning till och med 2020, kan du också köpa från Norstedts Juridik.

Tfn: 08-598 191 90
E-post: [email protected]
Norstedts Juridiks webbplats

Laddar...