Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt SOU 2023:39

Publicerad

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppfrag att föreslå dels vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken av dessa som bör utses till samordnare för digitala tjänster för Sveriges räkning, dels nödvändiga ändringar och kompletteringar av svensk rätt.

I delbetänkandet En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördel-ningen mellan myndigheter (SOU 2023:2) föreslog utredningen att Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv skulle utses till behöriga myndigheter och hur tillsynsansvaret ska fördelas mellan dessa myndigheter. Utredningen föreslog vidare att Post- och telestyrelsen ska utses till samordnare för digitala tjänster.

I detta slutbetänkande redovisas övriga delar av uppdraget.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...