Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s reviderade förordning om elektronisk identifiering Slutbetänkande av Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet SOU 2024:45

Publicerad

Ladda ner:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1183 av den
11 april 2024 om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller
inrättandet av ett europeiskt ramverk för digital identitet (härefter
benämnd den reviderade eIDAS-förordningen) innebär att en rad nya
krav behöver mötas av medlemsstaterna och de aktörer som omfattas
av förordningens tillämpningsområde. En betydande förändring är
skyldigheten för medlemsstaterna att säkerställa att alla fysiska och
juridiska personer i EU kan tillhandahållas en europeisk digital identitetsplånbok.

Med anledning av den reviderade förordningen har utredningen
uttryckligen uppdragits att bl.a.
• utreda hur det kan säkerställas att en kostnadseffektiv digital identitetsplånbok
ska utfärdas i enlighet med föreskrivna krav, och hur
en sådan identitetsplånbok kan användas ändamålsenligt för största
möjliga nationella effektivitet och nytta,
• analysera den slutgiltiga versionen av förordningen i sin helhet och
ge förslag på hur Sverige kan uppfylla tillkommande krav, och
• föreslå nya eller ändrade författningsbestämmelser som är nödvändiga
eller annars bedöms lämpliga för att komplettera den reviderade
eIDAS-förordningen.

Att en politisk överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet
träffades så sent som i november 2023 och att den reviderade eIDASförordningen trädde i kraft den 20 maj i år medför att utredningens
överväganden och förslag, med hänsyn till uppdragets givna tidsram,
omfattar enbart de anpassningar av svensk rätt som är absolut nödvändiga
för att Sverige ska uppfylla förordningens krav avseende tillhandahållande av en europeisk digital identitetsplånbok och nationella bestämmelser
om sanktionsavgifter vid regelöverträdelser som begås av
kvalificerade och icke-kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Säker och tillgänglig digital identitet

    En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Utredaren ska också se över behovet av anpassningar som följer av den reviderade eIDAS-förordningen. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...