Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digitala tjänster Prop. 2023/24:160

Publicerad

Ladda ner:

EU:s förordning om digitala tjänster antogs den 19 oktober 2022. Förordningen trädde i kraft den 16 november 2022 och tillämpas i sin helhet sedan den 17 februari 2024.

Genom förordningen fastställs enhetliga regler för leverantörer av för
medlingstjänster, bl.a. onlineplattformar och onlinesökmotorer. Det införs
bl.a. en skyldighet att inrätta kontaktpunkter och införa mek anismer för
anmälan av förekomst av olagliga varor och tjänster eller annat olagligt
innehåll, transparenskrav och regler för skydd av minderåriga online.
Förordningen behöver kompletteras med nationella bestämmelser om
bl.a. tillsynsmyndigheters befogenheter, tillsynsåtgärder, domstolsprövning och sanktioner. I propositionen lämnas förslag till sådana bestämmelser. De nya bestämmelserna föreslås ingå i en ny lag med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om digitala tjänster.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den
1 december 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...