Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster Dir. 2022:49

Publicerad

Inom kort förväntas EU besluta om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG (Digtial Service Act - DSA). En särskild utredare ska föreslå dels vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken av dessa som bör utses till samordnare för digitala tjänster för Sveriges räkning, dels nödvändiga ändringar och kompletteringar av svensk rätt.

Ladda ner:

Utredaren ska dessutom bl.a.

 • analysera och ta ställning till om, och i sådana fall hur, ett organ för
  tvistlösning som inte är en domstol ska inrättas i Sverige enligt
  förordningen,
 • kartlägga vilka bestämmelser som kan anses omfattas av tillämpningsområdet
  för förordningens bestämmelser om förelägganden, analysera
  om bestämmelserna behöver upphävas, ändras eller om nya
  bestämmelser behövs med anledning av förordningen samt lämna
  nödvändiga författningsförslag,
 • analysera vilka sanktionsbestämmelser som behövs för att uppfylla
  kravet på sanktioner vid överträdelser av förordningen och lämna
  nödvändiga författningsförslag, och
 • lämna de författningsförslag i övrigt som är nödvändiga eller annars bedöms lämpliga för att komplettera förordningen.

Uppdraget att lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken myndighet som bör utses till samordnare för digitala tjänster, ska redovisas senast den 30 november 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 7 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...