Hoppa till huvudinnehåll

Rapportera missförhållanden om statsstöd

EU:s visselblåsardirektiv har genomförts i Sverige. Reglerna medför ett skydd för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar information om missförhållanden inom vissa områden. Reglerna innebär också att ett antal myndigheter ska inrätta externa rapporteringskanaler. Till Regeringskansliet kan missförhållanden som avser statsstöd rapporteras.

Viss information har undantagits från skydd. Du kan inte rapportera säkerhetsklassificerade uppgifter eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet.

Missförhållanden som kan rapporteras

Regeringskansliet är behörig myndighet för rapporter om missförhållanden inom följande ansvarsområden:

 • Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt art. 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet.
 • Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt art. 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet.

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Syftet med EU:s regler för statligt stöd är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

Vem kan rapportera om missförhållanden?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden kan rapportera. Personen ska också tillhöra någon av följande personkategorier:

 • arbetstagare, personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • personer som söker eller utför volontärarbete,
 • personer som söker eller fullgör praktik,
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Sekretess och behandling av personuppgifter

En inkommen rapport är en allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Dock gäller sekretess för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet. Sekretess kan också gälla för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild.

Regeringskansliet behandlar dina personuppgifter bara om det är nödvändigt för handläggningen av ett uppföljningsärende. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för att åtgärder ska kunna vidtas med anledning av det som framkommit i ett ärende, för att rapporten ska kunna användas som bevisning i ett rättsligt förfarande eller om ett uppgiftslämnande fullgörs enligt lag eller förordning.

Personuppgifter i ett uppföljningsärende behandlas inte längre än två år efter det att ärendet avslutades. Personuppgifter som förekommer i en allmän handling behandlas dock i enlighet med gällande arkivbestämmelser.

Här kan du läsa mer om hur Regeringskansliet behandlar personuppgifter 

Skydd för den som rapporterar om missförhållanden

Ansvarsfrihet

Den som i enlighet med lagen rapporterar om missförhållanden och därmed bryter mot tystnadsplikt får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Ansvarsfrihet gäller dock inte för den som avsiktligt bryter mot s.k. kvalificerad tystnadsplikt. Med kvalificerad tystnadsplikt avses tystnadsplikt som inskränker rätten enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Vilka tystnadsplikter som är kvalificerade framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Ansvarsfrihet gäller inte heller för den som vid inhämtande av information gör sig skyldig till brott.

Ansvarsfriheten medför inte rätt att lämna ut handlingar.

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

En verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra rapportering. Verksamhetsutövare får inte heller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person, någon hos verksamhetsutövaren som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen eller någon hos verksamhetsutövaren som har koppling till den rapporterande personen. En verksamhetsutövare får inte heller vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering.

Den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott har inte skydd mot repressalier.

Den som har utsatts för repressalier på grund av att ha rapporterat om ett missförhållande kan ha rätt till skadestånd.

Förutsättningar för att omfattas av skyddet

Ansvarsfrihet respektive skydd mot hindrande åtgärder och repressalier gäller under vissa förutsättningar. För att omfattas av skyddet ska du uppfylla förutsättningarna under rubriken "Vem kan rapportera om missförhållanden?" och du måste själv ha skälig anledning att tro att informationen om missförhållandet är sann.

Meddelarfrihet och anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud

Bestämmelserna om meddelarskydd, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud påverkas inte av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Med meddelarfrihet avses rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i grundlagsskyddade medier. Med anskaffarfrihet avses rätten att anskaffa uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier. Meddelarfriheten och anskaffarfriheten gäller alla, även tjänstemän och andra som arbetar i staten. Bestämmelserna om meddelarfrihet och anskaffarfrihet ingår i tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens reglering av tryck- och yttrandefrihet. Tryckfriheten regleras i tryckfrihetsförordningen som gäller för tryckta skrifter, till exempel böcker och tidningar. Skyddet för yttrandefriheten i bland annat radio, tv, filmer och ljudinspelningar regleras i yttrandefrihetsgrundlagen, som bygger på samma principer som tryckfrihetsförordningen. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i dessa medier gäller dock inte alltid. I följande fall görs undantag från denna rätt:

 • Det är inte tillåtet att meddela eller offentliggöra uppgifter om uppgiftslämnaren på det sättet gör sig skyldig till vissa allvarliga brott mot rikets säkerhet, till exempel spioneri, eller vissa andra brott riktade mot staten.
 • Det är inte tillåtet att lämna ut en allmän handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter för publicering.
 • Det är inte tillåtet att bryta mot tystnadsplikt i de fall som särskilt anges i offentlighets- och sekretesslagen.

En myndighet får inte efterforska vem som har lämnat ut en uppgift som omfattas av meddelarfrihet (efterforskningsförbud).

Den som använder sin meddelarfrihet får inte kritiseras eller bestraffas för detta (repressalieförbud). Det är inte heller tillåtet att försöka hindra någon från att utnyttja sin meddelarfrihet.

Rapportering av missförhållanden

Din rapport bör innehålla följande information.

 • Namn och kontaktuppgifter (frivilligt)
 • Vilket eller vilka missförhållanden vill du berätta om?
 • Vilken organisation är berörd?
 • Vem eller vilka är involverade?
 • Under vilken tidsperiod har detta pågått? Har det varit en enskild händelse eller förekommit vid upprepade tillfällen?
 • Har du vidtagit några andra åtgärder än den här rapporteringen?

Du väljer själv om du vill ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Har du lämnat dina kontaktuppgifter får du en bekräftelse på att din rapport är mottagen inom sju dagar från mottagandet.

Skicka din rapport via post till följande adress.

Regeringskansliets externa rapporteringskanal
FA RS
103 33 Stockholm

Du kan även rapportera via telefon (Regeringskansliets växel 08-405 10 00) eller vid ett fysiskt möte.

Om du överväger att rapportera om missförhållanden och är i behov av ytterligare råd eller stöd kan du kontakta Regeringskansliet, se kontaktuppgifter ovan.

Rapportering till andra behöriga myndigheter via externa rapporteringskanaler

För rapportering av överträdelser av EU-rätten på andra områden finns externa rapporteringskanaler hos andra myndigheter.

Information om behöriga myndigheter och deras ansvarsområden finner du här.

Arbetsmiljöverkets lista över myndigheter med ansvarsområde enligt förordningen 2021:949 - (av.se)

Laddar...