Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Mediemyndigheten att genomföra en nationell satsning för stärkt medie- och informationskunnighet i en tid av artificiell intelligens och desinformation Diarienummer: Ku2024/00419

Publicerad

Regeringen ger Mediemyndigheten i uppdrag att under 2024 och 2025 genomföra en bred och långsiktigt hållbar nationell satsning för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i befolkningen.

Ladda ner:

Syftet är att stärka individer som medvetna medieanvändare i en tid av snabb teknikutveckling. Insatsen ska bidra till att öka den grundläggande förmågan att förstå och värdera olika typer av budskap samt tilliten till trovärdiga avsändare. Satsningen ska höja allmänhetens kunskap om hur artificiell intelligens (AI) kan användas i informationsflödet och därmed bidra till att stärka samhällets motståndskraft mot bland annat desinformation och otillbörlig informationspåverkan.

Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget samverka med nätverket
MIK Sverige, som utvecklats i enlighet med tidigare uppdrag till Statens
medieråd, för att genomföra kunskapshöjande digitala insatser. Genom nätverket ges förutsättningar att ta fram målgruppsanpassat kunskapsmaterial och nå ut brett i hela befolkningen. Insatserna ska utformas så att satsningen bidrar långsiktigt till Mediemyndighetens och
nätverkets framtida arbete med MIK. 

Mediemyndigheten ska senast den 30 april 2026 lämna en slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Laddar...