Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Mediemyndigheten att vara behöriga myndigheter och till Post- och telestyrelsen att vara samordnare för digitala tjänster enligt EU:s förordning om digitala tjänster Diarienummer: Fi2024/00301

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Konsumentverket, Mediemyndigheten respektive Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vara behöriga myndigheter enligt artikel 49 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065 om en inre marknad för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/31/EG (förordningen om digitala tjänster), i fortsättningen benämnd EU:s förordning om digitala tjänster. Vidare ger regeringen PTS i uppdrag att vara nationell samordnare för digitala tjänster enligt samma förordning.

Konsumentverket ska vara behörig myndighet för följande bestämmelser:

 • artikel 25, när det gäller förbud mot utformning, organisation och drift av onlinegränssnitt på sätt som vilseleder eller manipulerar konsumenter eller på annat sätt försämrar konsumenters förmåga att fatta fria och välgrundade beslut,
 • artiklarna 26.1 och 26.3, när det gäller annonser med kommersiellt syfte som riktar sig huvudsakligen till konsumenter,
 • artikel 27, när det gäller rekommendationssystem som främst riktar sig till konsumenter, och
 • artikel 28.2, när det gäller annonser med kommersiellt syfte samt artiklarna 31 och 32.

Mediemyndigheten ska vara behörig myndighet för följande bestämmelser:

 • artiklarna 14, 26.2 och 28.1,
 • artikel 25, när det gäller förbud mot utformning, organisation och drift av onlinegränssnitt som vilseleder eller manipulerar andra tjänste-mottagare än konsumenter eller som på annat vis väsentligt snedvrider eller försämrar sådana tjänstemottagares förmåga att fatta fria och välgrundade beslut,
 • artiklarna 26.1 och 26.3, när det gäller dels annonser som saknar kommersiellt syfte, dels annonser som, oavsett syfte, inte riktar sig huvudsakligen till konsumenter,
 • artikel 27, när det gäller rekommendationssystem som främst riktar sig till andra än konsumenter, och
 • artikel 28.2 när det gäller annonser som saknar kommersiellt syfte. 

Post- och telestyrelsen ska:

 • vara samordnare för digitala tjänster, och 
 • vara behörig myndighet med ansvar för alla frågor som rör tillsynen över och kontrollen av efterlevnaden av EU:s förordning om digitala tjänster i de delar som de andra behöriga myndigheterna inte har getts ett särskilt ansvar. 

Konsumentverket och Mediemyndigheten ska vidare besvara frågor och hantera ärenden som direkt eller via samordnaren för digitala tjänster kommer in från Europeiska kommissionen enligt artiklarna 11–42, 44, 45 och 48 i förordningen. De båda myndigheterna ska även besvara eventuella frågor som inkommer från den europeiska nämnden för digitala tjänster. Slutligen ska dessa myndigheter, på begäran, bistå kommissionen enligt artiklarna 64, 66, 67, 69 och 72. 

Uppdraget ska pågå under 2024.

Laddar...