Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en översyn av kontakt­förbuds­lag­stiftningen (Ju 2022:14) Dir. 2023:36

Publicerad

Ändring i uppdraget.

Ladda ner:

Den 7 juli 2022 beslutades kommitté­direktiv om en översyn av kontakt­förbuds­lag­stift­ningen (dir. 2022:114).

Utredaren ska nu även

  • ta ställning till om det finns ett behov av att för­bättra möjlig­heterna till del­givning av beslut om kontakt­förbud, exempelvis genom att tillåta att husrann­sakan används för delgivning, och, oavsett ställnings­tagande i sak, lämna författ­nings­förslag som möjlig­gör del­givning av beslut om kontakt­förbud via hus­rannsakan,
  • ta ställning till hur kontakt­förbud, med eller utan villkor om elektronisk över­vakning, ska kunna användas som ett skydd i en rätts­process där mål­säganden, vittnen eller andra förhörs­personer riskerar att hotas eller utsättas för våld,
  • ta ställning till om det i frågor om kontakt­förbud finns behov av att ändra rätten till offent­ligt biträde för unga förbuds­personer,
  • lämna nöd­vändiga författnings­förslag, och
  • lämna författ­nings­förslag som inne­bär att det geo­grafiska området för särskilt utvidgade kontakt­förbud, vid en särskilt allvarlig hotbild, utökas kraftigt och ska kunna omfatta hela kommuner eller mot­svarande.

Utrednings­tiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 7 februari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...