Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Finansdepartementet

Vitbok och rekommendation om EU:s digitala infrastruktur 2023/24:FPM49

Publicerad

Faktapromemoria gällande COM(2024) 81 Vitboken - Hur kan vi bemästra Europas behov av digital infrastruktur? och C(2024) 1181 Rekommendation om säker och resilient undervattenskabelinfrastruktur.

Ladda ner:

Den 21 februari 2024 presenterade Europeiska kommissionen en vitbok om hur Europas behov av digital infrastruktur ska bemästras. I samband med detta presenterades även en rekommendation om säker och resilient undervattenskabelinfrastruktur.

I vitboken redovisas ett antal möjliga åtgärder för att främja utbyggnad och utveckling av Europas framtida digitala infrastruktur. I vitboken redogörs även för möjliga åtgärder för att attrahera investeringar, främja innovation, öka säkerheten och färdigställa den digitala inre marknaden. Syftet med åtgärderna är att stimulera etablerandet av framtidens digitala nätverk, hantera övergången till ny teknik och affärsmodeller samt möta framtida uppkopplingsbehov för alla slutanvändare.

Rekommendationen syftar till att förbättra säkerheten och motståndskraften hos undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation genom bättre samordning inom EU, både när det gäller styrning och finansiering. 

Regeringen är positiv till ambitionen att främja utbyggnaden och utvecklingen av den digitala infrastrukturen inom EU. Elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet är viktiga för samhället och för att digitaliseringens möjligheter ska komma alla till del. Regeringen anser att regelförenkling och rättslig förutsebarhet är avgörande för att stimulera investeringar. Regeringen är positiv till att det genom rekommendationen sker en ökad samordning inom EU på området undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation. Det är dock viktigt att eventuella kommande styrningsmekanismer eller EU-lagstiftning utformas så att de är proportionerliga och rättssäkra samt att förslagen bygger på en grundlig konsekvensanalys och ett reellt behov av ny reglering. Medlemsstaterna bör även ges utrymme att påverka utformningen av andra åtgärder på området som i hög grad påverkar medlemsstaterna och deras kritiska digitala infrastruktur.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...