Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Vitbok om forskning som omfattar teknik med potential för dubbla användningsområden 2023/24:FPM44

Publicerad

Faktapromemoria gällande vitbok om möjliga alternativ för att öka stödet till forskning och utveckling som omfattar teknik med potential för dubbla användningsområden.

Ladda ner:

Den 24 januari 2024 presenterade EU-kommissionen en vitbok om alternativa lösningar för att förbättra stödet till forskning och utveckling när det gäller teknik med potential för dubbla användningsområden. Målet är att undersöka alternativ för att förbättra integration och korsbefruktning mellan uteslutande civil och uteslutande försvarsrelaterad FoU-verksamhet, särskilt vad gäller kritisk och framväxande teknik. I vitboken beskrivs tre alternativ för det fortsatta arbetet. Vitboken ingår i ett paket om fem initiativ för att stärka EU:s ekonomiska säkerhet i en tid av ökande geopolitiska spänningar och djupgående tekniska förändringar. Paketet syftar till att stärka EU:s ekonomiska säkerhet och samtidigt upprätthålla öppenhet på handelsområdet, investeringar och forskning för EU:s ekonomi, i linje med EU:s strategi för ekonomisk säkerhet från juni 2023.

Internationellt forskningssamarbete är i många fall avgörande för excellent forskning och innovation. Men i en alltmer osäker och polariserad värld finns geopolitiska utmaningar där öppenhet och samarbete riskerar att utnyttjas av främmande makt. Öppenhet bör utgöra grunden i internationellt forskningssamarbete, samtidigt som det behöver finnas medvetenhet om behovet av att skydda nationella intressen, kunskap och teknik samt möjlighet att agera därvidlag.

Regeringen välkomnar en balanserad europeisk ansats för att bättre skydda gemensamma värderingar och intressen och stärka vår forskningssäkerhet, samtidigt som eventuella negativa effekter på forskning bör begränsas. 

Regeringen understryker att EU:s ramprogram för forskning och innovation ska bidra med samhällslösningar till alla sektorer. Utöver marknadslösningar och kommersialisering av resultat ska ramprogrammet även bidra med lösningar och nytta för offentlig sektor och civilsamhället i stort, samt bidra till ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle. Regeringen anser att excellens även i fortsättningen ska vara det viktigaste urvalskriteriet för forskning och innovation inom ramprogrammet. 

Då de föreslagna tre alternativen innebär ett stort skifte i tidigare gängse ordning för ramprogrammet för forskning och innovation anser regeringen att det finns behov av ytterligare analyser av vilka konsekvenser en förändring kan komma att ha på ramprogrammets olika instrument. Det bör även analyseras hur de tre förslagen stödjer principen att offentligt finansierad forskning tillgängliggörs så öppet som möjligt och så stängt som nödvändigt. Regeringen välkomnar initiativet att bryta barriärer mellan civil och militär forskning och ser positivt på att fortsätta diskussionen om hur detta bör genomföras.

Regeringen understryker vikten av att hanteringen av de fem olika delarna i kommissionens paket om ekonomisk säkerhet samordnas ur ett helhetsperspektiv för att undvika överlappande eller motstridiga initiativ och rekommendationer.

 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...