Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

En färdplan mot en europeisk examen 2023/24:FPM55

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens meddelande om en färdplan mot en europeisk examen, rådets rekommendation om attraktiva och hållbara karriärer inom högre utbildning och rådets rekommendation om ett europeiskt system för kvalitetssäkring och erkännande inom högre utbildning.

Ladda ner:

Den 27 mars 2024 presenterade kommissionen ett paket för högre utbildning. Paketet består av ett meddelande om en färdplan mot en europeisk examen, en rekommendation om ett europeiskt system för kvalitetssäkring och erkännande inom högre utbildning och en rekommendation om attraktiva och hållbara karriärer inom högre utbildning. Paketet syftar till att förverkliga det europeiska utbildningsområdet (EEA) och bygger på universitetsstrategin som presenterades av kommissionen 2022. Enligt kommissionen syftar de tre initiativen tillsammans till att hantera de återstående juridiska och administrativa hindren för europeiska universitet och högskolor att ta fram gemensamma konkurrenskraftiga program på kandidat, master och doktorandnivå. Kommissionen anser att de tre initiativen tillsammans utgör ett stort steg mot att förverkliga visionen om EEA. I meddelandet tydliggörs kommissionens mer långtgående ambitioner på området. Även om meddelandet inte är föremål för förhandling är det nära sammankopplat med vad kommissionen föreslår i rekommendationerna som kommer att förhandlas av medlemsstaterna.

Kommissionen föreslår att arbetet med att stärka transnationella utbildningar rent praktiskt ska ske genom att medlemsstaterna möjliggör att gemensamma transnationella utbildningar kan kvalitetsgranskas enligt gemensamma kriterier av någon av organisationerna knutna till The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR, se avsnitt 4.2), snarare än endast en kvalitetsgranskningsorganisation från det egna landet. Transnationella utbildningar som genomgått en sådan granskning föreslås av kommissionen kunna få en europeisk examensmärkning, alternativt kunna leda till en europeisk examen som ska vara förankrad i den nationella examensordningen. Kommissionen ser även ett behov av att bättre uppmuntra, erkänna och värdesätta arbete för djupare transnationellt samarbete och för att skapa attraktiva karriärvägar. 

Regeringen anser att arbetet inom utbildningsområdet på EU-nivå ska utgå från en grundläggande respekt för fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna liksom för de nationella systemen, inklusive beslut om finansiering.

Regeringen välkomnar kommissionens satsning på Europauniversitet och ser det som en intressant del i upprättandet av det europeiska utbildningsområdet.

Regeringen är dock fortsatt tveksam till förslagen om europeisk examen samt till att utveckla särskilda kriterier för utvärdering i linje med kommissionens förslag, vilka samtidigt föreslås utgöra kriterier för en europeisk examensmärkning och en europeisk examen. Regeringen ser inte att det finns behov av att utveckla ett nytt, separat ramverk för utvärdering av Europauniversitet. Regeringen anser att Bolognaprocessen är framgångsrik, ska värnas och även framgent kommer att vara viktig.

Regeringen är positiv till vissa delar i förslaget om rekommendation om attraktiva och hållbara karriärvägar inom högre utbildning. Andra delar är regeringen frågande till, t.ex. behovet av ett kompetensramverk för forskare och undervisande personal.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...