Hoppa till huvudinnehåll

Det här är militärt försvar

Publicerad

Det militära försvaret ska försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda Sveriges territoriella integritet och förebygga och hantera konflikter och krig. Försvaret är sedan några år under tillväxt vad gäller till exempel krigsorganisation, personalvolymer, materiel samt övningar. 

 • Stridsbåt 90 med soldater åker på vattnet.

  Varje år genomför Försvarsmakten ett stort antal övningar, även med andra länder.

  Foto: Erik Westerberg/Försvarsmakten

 • Ett stridsfordon kör längs en väg i skymning i vinterlandskap.

  Stridsfordon 90 ingår som en del i Sveriges omfattande militära stöd till Ukraina.

  Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

 • Försvarsminister Pål Jonson står vid ett mingel bland andra personer som man ser ryggen på.

  Regeringen lanserade våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsminister Pål Jonson vid möte med företrädare för bland annat försvarsföretag, civila företag och myndigheter.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Pål Jonson skakar hand med en soldat vid en ceremoni.

  Personal är en avgörande resurs för det militära försvaret. På bilden: Försvarsminister Pål Jonson vid en medaljceremoni för soldater som deltagit i den FN-ledda insatsen MINUSMA i Mali.

  Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

Bevara freden och avskräcka från krig

Det militära försvaret ska verka fredsbevarande och krigsavhållande. För en eventuell motståndare ska nackdelarna med att angripa Sverige vara större än fördelarna. Därför är det viktigt att det militära försvaret är väl förberett och har de resurser som behövs för att uthålligt kunna försvara landet. 

Mål för militärt försvar - Regeringen.se

Inriktning i försvarsbeslutet 2020

Den nuvarande utvecklingen bygger på riksdagens försvarsbeslut 2020, som i sin tur bygger på regeringens proposition Totalförsvar 2021–2025. Försvarsbeslutet innebär en kraftig förstärkning av det militära försvaret.

Några exempel:

 • Krigsorganisationen förstärks genom att nya krigsförband organiseras i armén och inom amfibiekåren.
 • Befattningar i krigsorganisationen växer från cirka 60 000 år 2020 till över 100 000 år 2030.
 • Antalet värnpliktiga under grundutbildning ökar från cirka 4 000 (2020) till 8 000 personer (2025).
 • Fem regementen och en flygflottilj har återinrättats.
 • Cyberförsvaret förstärks.
 • Betydande investeringar görs för att vidmakthålla befintliga materielsystem och anskaffa nya.

Prioriterade områden för det militära försvaret

Mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget finns bred politisk enighet om att genomföra ytterligare förstärkningar av det militära försvaret. Prioriterade områden för regeringens politik på området militärt försvar finns i regeringens budgetproposition för 2024. 

Artikel: Regeringens budgetsatsningar på det militära området 2024 - Regeringen.se

Personalförsörjning

Personal är en avgörande resurs för det militära försvaret. Det militära försvarets personalförsörjning bygger på värnplikt och anställd personal.

För att kunna producera fullt bemannade, utbildade och samövade krigsförband behövs grundutbildning med värnplikt med efterföljande krigsplacering. Värnplikten skapar också förutsättningar för att kunna försörja Försvarsmakten med anställd personal, som yrkes- och reservofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän. 

Om värnplikt på Plikt- och prövningsverkets webbplats

Materielförsörjning

Materielförsörjningen ska säkerställa Försvarsmaktens behov i såväl fred som kriser och krig. Försvarets materielverk anskaffar materiel till Försvarsmakten utifrån en investeringsplan som tas fram efter beslut som fattas av riksdag och regering. De genomför upphandlingar som kan röra allt från uniformer och personlig utrustning till tekniskt komplexa upphandlingar av exempelvis stridsflyg, ubåtar, radarsystem och stridsfordon.

Det försämrade säkerhetsläget innebär utmaningar för materielförsörjningen eftersom många länder har behov att anskaffa materiel samtidigt. Ett betydande arbete görs för att öka den försvarsindustriella kapaciteten. Sveriges försvarsföretag har en viktig roll i att bidra till försörjningssäkerheten.

Om aktuella upphandlingar på Försvarets materielverks webbplats

Övningar 

För att bygga ett starkt och trovärdigt försvar krävs övning. Varje år genomför Försvarsmakten ett stort antal övningar. Armén, marinen, flygvapnet och logistik- och ledningsförband samt hemvärnsförband övar både var för sig och tillsammans. Dessutom övar Försvarsmakten med ett stort antal andra myndigheter och organisationer. Övningar sker även ihop med andra länders militära styrkor, i syfte att utveckla förmågan till samverkan samt att ge och ta emot militärt stöd.

Om övningar på Försvarsmaktens webbplats

Mer om militärt försvar

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation, bland annat genom att mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt.

Plikt- och prövningsverkets webbplats

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet.

Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats

Försvarsmakten är den myndighet som huvudsakligen upprätthåller och utvecklar det militära försvaret. Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp.

Försvarsmaktens webbplats

Försvarets radioanstalt (FRA) har till uppgift att bedriva signalspaning för att bland annat kartlägga yttre militära hot mot Sverige. Myndigheten har även till uppgift att stödja statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare med teknisk informationssäkerhet.

Försvarets radioanstalts webbplats

Försvarets materielverk upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det militära försvaret.

Försvarets materielverks webbplats 

Fortifikationsverket äger, förvaltar och utvecklar Sveriges försvarsfastigheter och är experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik.

Fortifikationsverkets webbplats

Försvarshögskolan har till uppgift att bedriva högskoleutbildning av yrkes- och reservofficerare på högre nivåer för krigs- och fredsbefattningar, samt kompetensuppbyggnad och chefsutveckling för främst totalförsvarets behov genom utbildning av civil och militär personal.

Försvarshögskolans webbplats

En del av totalförsvaret

Det militära försvaret utgör tillsammans med det civila försvaret Sveriges totalförsvar.

Laddar...