Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens budgetsatsningar på det militära området 2024

Publicerad

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

Foto: Regeringskansliet

Sammantaget med tidigare beslut och årliga uppräkningar ökar anslagen till det militära försvaret, det vill säga anslagen 1:1 till 1:13 inom utgiftsområde 6, med mer än 27 miljarder kronor mellan 2023 och 2024, en ökning med 28 procent. Därmed har anslagsnivån fördubblats sedan 2020. Jämfört med vad som har aviserats i tidigare budgetar tillförs ytterligare ca 700 miljoner kronor 2024, 1,2 miljarder kronor 2025 och 7,4 miljarder kronor 2026.  

Med Natos definition av försvarsutgifter, som är bredare och innefattar fler poster än enbart anslagen 1:1–1:13 inom utgiftsområde 6, kommer Sverige redan 2024 att redovisa försvarsutgifter som motsvarar 2 procent av BNP. Nato ställer krav på försvarsutgifter uppgående till minst 2 procent av BNP, varav minst 20 procent ska gå till investeringar i materiel. Regeringen avser fortsätta föreslå resursförstärkningar kommande år så att anslagen till det militära försvaret, 1:1 – 1:13, ska motsvara 2 procent av BNP.

Resurser för att rekrytera och behålla personal

Omprioriteringar mellan anslag 2024 - 2025, samt beräknade tillskott 2026, möjliggör särskilda satsningar på personalområdet inom försvaret, i syfte att bland annat öka personaltillväxten samt för att omhänderta effekterna av nya kollektivavtal och beslut om lön och tillägg. Resurserna ger också Försvarsmakten bättre möjlighet att komma till rätta med de problem som präglat den personliga utrustningen under lång tid.

Tillväxten i Försvarsmakten tillsammans med planerade pensionsavgångar gör att nyrekrytering av officerare behöver öka. Ett svenskt Natomedlemskap kommer dessutom att ställa krav på bemanning av Nato med svenska officerare, vilket betyder ett ytterligare ökat behov.

Regeringen ökar därför anslaget för officersutbildningen med 25 miljoner kronor för 2024, 38 miljoner kronor för 2025 och 50 miljoner kronor för 2026, i jämförelse med anslagsnivån för 2023. Det innebär att anslaget uppgår till 305 miljoner kronor för 2024, 331 miljoner kronor för 2025 och 351 miljoner kronor för 2026.

Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyllt 

Verksamhet inom Natos åtgärder inom avskräckning och försvar

Sverige ska vara en trovärdig, pålitlig och solidarisk medlem i Nato. Regeringens budget innehåller ökade anslag till Försvarsmakten och möjliggör för myndigheten att planera för verksamhet inom Natos åtgärder inom avskräckning och försvar.

I linje med försvarsbeslutet 2020, och efterföljande överenskommelser, innehåller budgetpropositionen för 2024 betydande anslagsökningar till det militära försvaret för att leverera den beslutade krigs- och grundorganisationen. Den ökade försvarsförmågan är till nytta både nationellt och för Nato.

Som medlemmar i Nato behöver Sverige bidra till Natos gemensamma budget. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att 600 miljoner kronor avsätts för Natos militära budget 2024.

Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyll

Forskning, utveckling och innovation inom försvarsområdet

Regeringen ökar anslagen för forskning, utveckling och innovation inom försvarsområdet för att öka Sveriges möjligheter att möta framtida hot.

Under 2024 - 2026 tillförs Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ytterligare medel. För 2024, 100 miljoner kronor, 2025, 143 miljoner kronor och 2026, 189 miljoner kronor.

Ökade resurser till militärt innovationsprogram och utökad forskning inom försvarsområdet 

Satsning på innovationsupphandling

Civil teknikutveckling innebär en fantastisk möjlighet för ett land som Sverige att lösa militära problem genom att omsätta ny teknik till militära tillämpningar. Om inte potentialen i ny teknik kan nyttjas för försvarstillämpningar innebär det att utvecklingen av materiel i Sverige halkar efter. Regeringen stärker innovationen och forskningen på försvarsområdet med 88 miljoner kronor 2024, 90 miljoner kronor 2025 och 247 miljoner kronor 2026.

Som Natomedlem kommer Sverige också att bidra till Natos innovationsfond, som bland annat syftar till att finansiera teknikutvecklingen inom Natos innovationsprogram DIANA. Inledningsvis bidrar Sverige med cirka 44 miljoner kronor per år.  

Ökade resurser till militärt innovationsprogram och utökad forskning inom försvarsområdet

Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyllt

Satsningar på försvarsunderrättelseförmåga

Hotbilden blir allt bredare och mer komplex vilket innebär att behovet av underrättelsemyndigheternas analyser och bedömningar ökar. Därtill ställer teknikutvecklingen allt högre krav på teknisk och digital förmåga. För att möta de ökade hoten, den stigande efterfrågan och den tekniska utvecklingen, samt för att säkerställa att försvarunderrättelseförmågan dimensioneras i förhållande till övriga satsningar på det militära försvaret, behöver resurser tillföras från och med 2024.

För att förstärka försvarsunderrättelseförmågan ökas FRA:s anslag, utifrån tidigare beslut, med drygt 200 miljoner kronor 2024, med knappt 600 miljoner kronor 2025 och med knappt 700 miljoner kronor fr.o.m. 2026, i jämförelse med 2023 års anslagsnivå. Vidare sker förstärkningar av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) inom ramen för de anslagsökningar som sker på anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.

Anskaffning och utveckling av materiel

För utveckling, anskaffning, återanskaffning och avveckling av material och anläggningar ökar anslaget med 20 miljarder kronor från 28 miljarder kronor 2023 till 48 miljarder kronor 2024. Anslaget finansierar även en avsikt att förändra teknisk förmåga eller prestanda inklusive förlängning av den materiella livstiden. Vidare får anslaget användas för finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror samt anskaffning med syfte att öka minsta bestånd av beredskapsvaror i lager. Anslaget finansierar omställnings- och avvecklingskostnader som kan komma att uppstå inom ramen för pågående omstrukturering av logistik- och materielförsörjningen samt forskning och utveckling.

Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyllt 

Beredskap och tillgänglighet

Det försämrade säkerhetsläget innebär ett ökat fokus på beredskap med kontinuerliga beredskapsanpassningar och mer övningsverksamhet.

Regeringens budgetprioriteringar syftar även till att förbättra uthålligheten och öka den operativa förmågan. I budgetpropositionen för 2024 föreslås omfördelningar mellan anslagen för att genomföra satsningar vad gäller vidmakthållande av befintlig materiel för att skapa en generellt ökad tillgänglighet på materiel samt för att kunna fylla på och öka lagernivåer av beredskapsvaror, till exempel ammunition. Detta bidrar också till Försvarsmaktens uthållighet.

Laddar...