Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Försvarsdepartementet

Förordning om instrument för att stärka europeisk försvarsindustri genom gemensam upphandling 2021/22:FPM120

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 19 juli 2022 ett förordningsförslag till Europaparlamentet och rådet ”om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling”. Förordningsförslaget omfattar inrättande av ett instrument för att stimulera gemensam upphandling och bygger på kommissionens och den höge representantens gemensamma meddelande ”Analys av investeringsbrister inom försvarsområdet och vägen framåt” som presenterades den 18 maj 2022 (Se Fakta-PM 2021/22:FPM104). Den mest brådskande prioriteringen angavs vara att samordna medlemsstaternas ansträngningar för att fylla på sina materiellager. Därtill presenterades flera förslag som på längre sikt skulle öka incitamentet för gemensam planering och anskaffning av försvarsmateriel.

Det föreslagna instrumentet är avsett att stödja samarbete vid upphandling av den mest brådskande och kritiska försvarsmaterielen, samt stärka den europeiska försvarsteknologiska- och industriella basen.

Regeringen ser stora utmaningar i förslaget från kommissionen. Den argumentation som ska underbygga förslaget är behäftad med flera svagheter och frågor kring sakskäl, subsidiaritet, proportionalitet och konsekvenser. Regeringen delar heller inte beskrivningen av hur den europeiska försvarsindustriella basen kan ges förbättrade villkor.

Regeringen ser dock positivt på den övergripande ambitionen i kommissionens förslag att stärka Europas samlade försvarsförmåga. Regeringen instämmer i att onödig fragmentisering av försvarsindustrin bör undvikas, samtidigt som diversifiering av såväl försvarsindustriella som militäroperativa skäl i vissa fall kan vara både nödvändiga och önskvärda. Den europeiska försvarsindustriella basen bör bygga på konkurrens, och eventuell konsolidering ska även fortsättningsvis ske på marknadsmässiga grunder och villkor. Förordningsförslaget behöver vidare utformas i samverkan med medlemsstaterna så att det säkerställer medlemsstaternas suveränitet, insyn och inflytande i frågor om nationellt försvar. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...