Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Slutredovisning av den nationella samordnaren för Agenda 2030 KN2024/00828

Publicerad

En särskild utredare har haft i uppdrag att fungera som nationell samordnare och stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Utredningen tillsattes i februari 2020 och slutredovisades den 31 mars 2024.

Ladda ner:

Utredarens uppdrag har i korthet varit att initiera, främja, stimulera, stärka och fördjupa andra aktörers arbete med att bidra till målen i Agendan 2030 genom bland annat samverkan, partnerskap och dialog.

Arbetet i utredningen har utgått från helhetsperspektiv på Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna snarare än arbete med enskilda mål. Genom att poängtera att det handlar om en transformation av samhället har utredningen velat tydliggöra att omställningen inte handlar om en administrativ förändring eller ny teknik, utan att det innebär ett djupgående perspektiv- eller paradigmskifte. Utredningens arbete har varit koncentrerat till fem områden, nämligen ledarskap för samhällstransformation, en hållbar ekonomisk utveckling, transformation på lokal och regional nivå, data för hållbar utveckling, samt hållbar konsumtion och produktion.

Utredarens slutsats är att omställningen till hållbar utveckling går för långsamt och att de åtgärder som vidtas är otillräckliga. För att öka takten och lyckas med omställningen krävs krafttag och ett omfattande utvecklings-, förändrings- och innovationsarbete.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En nationell samordnare för Agenda 2030

  En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Slutredovisning av den nationella samordnaren för Agenda 2030

  En särskild utredare har haft i uppdrag att fungera som nationell samordnare och stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Utredningen tillsattes i februari 2020 och slutredovisades den 31 mars 2024.

 • Organisera för hållbar utveckling

  Arbetet med omställningen till hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 fortsätter även efter att den nationella samordnaren för Agenda 2030:s uppdrag upphör i mars 2024. I syfte att öka takten i omställningen lämnas i detta betänkande förslag om en organisationsstruktur som bygger såväl på att stärka redan existerande strukturer som att bygga upp funktioner som i dag saknas.

 • Delredovisning av den nationella samordnaren för Agenda 2030

  Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka takten i omställningen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...