Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen vill se skärpta krav i sfi – förslag skickas på remiss

Publicerad

Utbildningsdepartementet har remitterat ett utkast till lagrådsremiss med förslag på skärpta krav i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Syftet är att fler nyanlända personer snabbare ska lära sig svenska och etablera sig i samhället.

Dagens sfi fungerar inte tillfredsställande och genomströmningen är låg. En del elever deltar i sfi i många år utan att fullfölja utbildningen. I utkastet till lagrådsremiss föreslås därför att rätten att delta i sfi ska begränsas till tre år från den tidpunkt då personen för första gången togs emot till utbildningen. Det ska fortfarande vara möjligt att studera i olika studietakt, men målet ska vara att nå kunskapsmålen i den sista sfi-kursen inom tidsramen. Om det finns särskilda skäl ska dock huvudmannen kunna förlänga rätten till utbildning med sex månader åt gången. Den totala tiden för förlängning ska dock inte få överstiga tre år. 

– Grundläggande kunskaper i svenska språket är avgörande för att människor som kommit till Sverige från andra länder ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Upprepade avbrott och omstarter i sfi under många år ger en bristande kontinuitet i inlärningen vilket bidrar till att elever inte når resultat och kan göra att de tappar motivationen och självkänslan. En tidsbegränsning skulle dessutom ge en bättre struktur och plan för studierna, för såväl skolhuvudmannen som läraren och eleven, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Även kommunernas ansvar för sfi föreslås skärpas. Kommunerna ska bli skyldiga att upprätta en handlingsplan för de insatser som kommunen gör för att nå de personer som har rätt till sfi och motivera dem att delta i utbildningen. Handlingsplanen ska följas upp och vid behov revideras.

Vidare föreslås att en elevs kunskaper ska bedömas när denne tas emot till sfi. Resultatet av bedömningen ska ligga till grund för elevens individuella studieplan. Av den individuella studieplanen ska det också framgå när eleven började utbildningen.

– Elever i sfi har olika bakgrund, behov och förutsättningar. Vissa har lång skolbakgrund och goda ämneskunskaper medan andra helt saknar tidigare skolgång. Det måste göras en tidig bedömning av kunskaperna för att eleven ska kunna påbörja sina studier på en lämplig nivå och snabbare kunna etablera sig i samhället, säger utbildningsminister Mats Persson.

För en person som till exempel får ett jobb i en annan kommun kan det i dag vara svårt att kombinera arbetet med sfi-studier. För att ge fler möjlighet att snabbt lära sig svenska föreslås att den som har rätt till sfi också ska kunna delta i utbildningen i en annan kommun än hemkommunen om det finns särskilda skäl.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. För den som har tagits emot till sfi innan dess föreslås en övergångsbestämmelse som innebär att rätten att delta i utbildningen gäller till och med den 31 december 2027.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...