Hoppa till huvudinnehåll

Klimatklivet och andra klimatsatsningar stärks 2024 med 4 miljarder kronor

Publicerad

Regeringen föreslår omfattande satsningar i budgetpropositionen för år 2024 för att minska utsläppen. Bland annat förstärks Klimatklivet för att kunna stödja företag och andra verksamheter i hela landet som vill ställa om och minska sina utsläpp, liksom stödet till utbyggnaden av laddinfrastruktur. De nya satsningarna ska också gå till bland annat klimatpremier för tunga och lätta elfordon, en ny skrotningspremie för äldre bilar och till återvätning av våtmarker.

Ladda ner:

Klimatklivet är regeringens bredaste investeringsstöd för att minska koldioxidutsläpp, som kan användas till marknadsintroduktionen av ny klimatsmart teknik. Det kan exempelvis handla om produktionen av elektrobränslen, bättre avfallshantering och produktionen av biogas på gårdar. Klimatklivet är också ett av regeringens viktigaste stöd för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige som bidrar till en snabbare elektrifiering i hela landet.

– Sverige ska ha en ambitiös och effektiv klimat- och miljöpolitik. Vi ska fortsätta ligga i framkant och hålla en hög fart i vår klimatomställning. Det paket av åtgärder och satsningar som regeringen nu går fram med gör att Sverige kan arbeta långsiktigt och målmedvetet med klimatomställningen och minska utsläppen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Hela Klimatklivet får ett höjt anslag på 800 miljoner kronor 2024, 2 miljarder kronor 2025 och 2,5 miljarder kronor 2026. Samtidigt förlängs Klimatklivet till år 2028.

Stora resurser tillförs också till att tunga eldrivna och andra miljövänliga lastbilar och arbetsmaskiner ska kunna introduceras på marknaden; 992 miljoner kronor för år 2024, 1493 miljoner kronor för år 2025 och år 2023 miljoner kronor för år 2026. Därtill inför regeringen ett tillfälligt marknadsintroduktionsstöd för lätta ellastbilar som uppgår till 450 miljoner kronor år 2024, 550 miljoner kronor år 2025 samt 660 miljoner kronor år 2026.

Regeringen tillför dessutom nya medel på 250 miljoner kronor per år under perioden 2024-2025 till en ny skrotningspremie för att stimulera att äldre bilar med förbränningsmotorer fasas ut till förmån för inköp eller leasing av elbilar.

Regeringen genomför också en ambitiös satsning på att återväta våtmarker, med 155 miljoner kronor år 2024, 235 miljoner kronor år 2025 och 375 miljoner kronor under perioden 2026–2030. Satsningen på våtmarker ska bidra till minskade utsläpp, förbättrad vattenkvalitet, förstärka den biologiska mångfalden, minska risken för översvämningar och stärka landskapens skydd mot torka och brand.

– Fit for 55 innebär en ny skarp klimatlagstiftning för alla 27 länder i EU, med tuffa klimatmål. Nu är det upp till bevis för Sverige. Vi måste så fort som möjligt ställa om och elektrifiera industrin och transportsektorn för att leva upp till våra åtaganden gentemot EU, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Summering av regeringens satsningar 2024 för att minska utsläppen

(de enskilda anslagen är högre – detta är ökningarna)

Förstärkning av Klimatklivet UO20 1:16, 800 Mkr

Utveckling och förstärkning av marknadsintroduktionsstöd till lätta
och tunga fordon samt arbetsmaskiner UO20 1:17, 1442 Mkr

Skrotningspremie UO20 1:17 , 250 Mkr

Klimatbonus för personbilar, 1300 Mkr

Höjt stöd till återvätning av våtmarker UO20 1:3, 155 Mkr

Laddar...