Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Vitbok om utgående investeringar 2023/24:FPM41

Publicerad

Faktapromemoria gällande vitbok om utgående investeringar.

Ladda ner:

Vitboken om utgående investeringar presenteras i ett paket från
kommissionen om att stärka EU:s ekonomiska säkerhet. Vitboken innehåller
en inriktning för det fortsatta arbetet med utgående investeringar och de
risker som dessa kan innebära till följd av att teknik och ”know-how”
hamnar i fel händer och kan användas i militärt syfte. En stegvis ansats
föreslås då det i dagsläget råder informationsbrist om utgående investeringar.

Ett huvudelement i vitboken är att en offentlig konsultation inleds.
Kommissionen önskar synpunkter på ett förslag till rekommendation om att
medlemsstaterna under ett år ska införa övervakning av utgående
investeringar. Medlemsstaterna ska enligt denna samla information från de
senaste fem åren. Rekommendationen väntas presenteras sommaren 2024.
Den information som kommer in genom den föreslagna övervakningen ska
ligga till grund för en bedömning av behov av ytterligare åtgärder för EU:s
gemensamma ekonomiska säkerhet.

Regeringen anser att det är viktigt att förstå och analysera risker samt
möjligheter med utgående investeringar, innan ställning kan tas till ett
eventuellt behov av att vidta nya åtgärder. Det av kommissionen
rekommenderade tillvägagångssättet med införandet av en övervakning av
utgående investeringar skulle kunna vara ett av flera sätt att få information.
Behovet och lämpligheten av övervakning av utgående investeringar måste
analyseras och övervägas med försiktighet. En avvägning behövs huruvida
en övervakning av utgående investeringar är proportionerlig och om
kostnaderna och den administrativa bördan för medlemsstaterna och
företagen kan motiveras i förhållande till syftet. Medlemsstaternas
fördragsfästa ansvar för nationell säkerhet måste säkerställas i förhållande till den information som förutses delas med kommissionen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...