Hoppa till huvudinnehåll

Socialdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Socialdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat folkhälsa, sjukvård, social omsorg och socialförsäkringar, vilka syftar till att skapa ekonomisk trygghet i olika skeden av livet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Socialdepartementets utgiftsområden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

 

Socialdepartementets anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund
9:2  Stöd till trossamfund
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
12:3  Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
13:1 Stöd till Idrotten 
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
13:5 Insatser för den ideella sektorn

UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1 Socialstyrelsen
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
1:4 Tandvårdsförmåner
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
1:8 Bidrag till psykiatri
1:9 Läkemedelsverket
1:10 E-hälsomyndigheten
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna
1:12 Inspektionen för vård och omsorg
2:1 Folkhälsomyndigheten
2:2 Insatser för vaccinberedskap
2:3 Bidrag till WHO
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
2:6 Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga
2:7 Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre
3:1 Myndigheten för delaktighet
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
4:6 Statens institutionsstyrelse
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
5:1 Barnombudsmannen
5:2 Barnets rättigheter
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader
2:1 Försäkringskassan
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen

UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1 Garantipension till ålderspension
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
1:4 Äldreförsörjningsstöd
1:5 Inkomstpensionstillägg
2:1 Pensionsmyndigheten

UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1 Barnbidrag
1:2 Föräldraförsäkring
1:3 Underhållsstöd
1:4 Adoptionsbidrag
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag
1:7 Pensionsrätt för barnår
1:8 Bostadsbidrag

Regleringsbrev för verksamhet inom Socialdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

Regleringsbrev för Socialdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...