Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Regeringskansliet

Internationellt rättsligt samarbete

En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga samarbete innebär att departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar framställningar till och från Sverige i straff- och civilrättsliga ärenden där samarbete över nationsgränserna behövs. Funktionen går under benämningen Centralmyndigheten.

Större delen av Centralmyndighetens verksamhet är inriktad på myndigheter. Informationen på dessa sidor är i första hand utformad för att svara mot dessa myndigheters behov.

Våra vanligaste frågor

Brittiska flaggan och EU-flaggan utanför EU-kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel.
Brittiska flaggan och EU-flaggan utanför EU-kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel. Foto: Europeiska unionen

Avtalet mellan EU och Storbritannien

Observera att från den 1 januari 2021 ska ”Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan” tillämpas i förhållande till Förenade kungariket. Det innebär att de EU-rättsakter om rättsligt samarbete som tidigare tillämpats i förhållande till Förenade kungariket inte gäller för ärenden som inletts eller inleds efter den 1 januari 2021.

Foto: Regeringskansliet

Rättslig hjälp i brottmål

Internationell rättslig hjälp i brottmål är sådana åtgärder som åklagare och domstolar under förundersökning och i rättegång i brottmål behöver bistånd med från en annan stat. Exempel på sådana åtgärder är förhör under förundersökning eller rättegång samt beslag och husrannsakan.

Foto: Regeringskansliet

Rättslig hjälp i civila mål och ärenden

Internationell rättslig hjälp i civila mål och ärenden är sådana åtgärder som domstolar under rättegång i civilmål behöver bistånd med från en annan stat. Exempel på sådana åtgärder är bevisupptagning i form av till exempel förhör eller blodprovstagning.

Foto: Regeringskansliet

Bevisinhämtning inom EU i straffrättsliga förfaranden

Om det under en pågående förundersökning eller rättegång i en EU-medlemsstat behöver inhämtas bevisning i en annan EU-medlemsstat, kan det ske genom att en så kallad europeisk utredningsorder utfärdas.

Foto: Regeringskansliet

Telefonförhör

När personer behöver höras per telefon över nationsgränserna gäller särskilda regler. Under denna rubrik har vi samlat all information vi har om telefonförhör till eller från annat land.

Foto: Regeringskansliet

Utlämning för brott

Utlämning handlar om samarbete mellan - främst - utomeuropeiska stater för att möjliggöra såväl lagföring som verkställighet av domar.

Foto: Regeringskansliet

Överlämnande enligt arresteringsorder

En arresteringsorder är en begäran från en stat till en annan, inom EU, om att en person ska gripas och överlämnas till den begärande staten för lagföring eller verkställighet av fängelsestraff.

Foto: Regeringskansliet

Överförande av lagföring

Överförande av lagföring innebär att en stat till en annan gör en framställning om att den anmodade staten ska inleda lagföring för en gärning som är ett straffbart brott både i den ansökande staten och i den anmodade staten.

Foto: Regeringskansliet

Överförande av straffverkställighet

Överförande av straffverkställighet innebär att en frihetsberövande dom, böter eller förverkande som ådömts någon i en annan stat får verkställas i Sverige eller att en frihetsberövande dom, böter eller förverkande som ådömts någon i Sverige får verkställas utomlands.

Foto: Regeringskansliet

Upplysning om innehållet i utländsk rätt

Svenska domstolar och vissa myndigheter - men inte till exempel företag eller privatpersoner - kan vända sig till Centralmyndigheten och begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt, inom såväl det straffrättsliga som det civilrättsliga området. I förhållande till vissa stater får också ett rättshjälpsbiträde eller offentligt biträde begära information, inom det civilrättsliga området.

Foto: Regeringskansliet

Rättshjälp

Rättshjälp är ekonomiskt bistånd till privatperson för del av till exempel advokatkostnad. En person som är inblandad i en tvist av civil, kommersiell eller administrativ natur i ett annat EU-land och som vill ansöka om rättshjälp för detta kan, om vissa förutsättningar uppfylls, lämna in en ansökan om detta till Centralmyndigheten. Observera särskilt att du inte kan söka rättshjälp i brottmål.

Foto: Regeringskansliet

Internationella överenskommelser

Från och med den 1 juli 2020 tillkännager regeringen inte längre i Svensk författningssamling vilka internationella överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott, förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige och lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål (se prop. 2019/20:89). I stället kommer information om dessa överenskommelser att samlas här på regeringens webbplats.

Innehåll om Internationellt rättsligt samarbete

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 69 träffar.

Laddar...