Hoppa till huvudinnehåll

Socialförsäkringar i statens budget

Uppdaterad

Området Socialförsäkringar omfattas av utgiftsområdena
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning,
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn i statens budget.
Vid sidan av statens budget finns dessutom ålderspensionssystemet.

Utgiftsområde 10 omfattar följande anslag:
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

1.7 Ersättning för höga sjuklönekostnader
2:1 Försäkringskassan
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
Utgiftsområde 11 omfattar följande anslag:
1:1 Garantipension till ålderspension                         
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
1:4 Äldreförsörjningsstöd
2:1 Pensionsmyndigheten
Utgiftsområde 12 omfattar följande anslag:
1:1 Barnbidrag
1:2 Föräldraförsäkring
1:3 Underhållstöd
1:4 Adoptionsbidrag
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 
1:7 Pensionsrätt för barnår
1:8 Bostadsbidrag

Ålderspensionssystemet

Redovisningen av de allmänna pensionerna är uppdelade på två avsnitt. Det ena är grundskyddet i form av garantipension som redovisas under utgiftsområde 11 ovan. Det andra är Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattar inkomstpensionssystemet och premiepensionssystemet. Dessa båda system är finansiellt skilda från statens budget och hanterar sina egna inkomster och utgifter.

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...