Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

Publicerad Uppdaterad

Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Därför remitteras dessa promemorior från Finansdepartementet.

Följande förslag har remitterats

Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

I promemorian föreslås att ersättningsnivån för expertskatt i den s.k. beloppsregeln sänks från två prisbasbelopp till ett och ett halvt prisbasbelopp per månad. Förslaget syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens och gynna svensk konkurrens­kraft.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas första gången på arbete i Sverige som påbörjas efter den 31 december 2024.

Promemoria: Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Förslag om ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

I promemorian föreslås att det ordinarie jobbskatteavdraget ska förstärkas med totalt 8,1 miljarder kronor. Skattesänkningen riktas främst till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 900 kronor per år för dem som omfattas av förslaget om förstärkning av det ordinarie jobbskatteavdraget. 

I promemorian föreslås vidare att det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för dem som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Förslag om ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Förslag om höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare

I promemorian föreslås att beloppsgränsen för avgiftsfri ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet i 7 kap. inkomstskattelagen höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp. Eftersom det finns ett samband mellan socialförsäkringssystemet och socialavgiftssystemet ska sådan avgiftsfri ersättning till idrottsutövare varken vara sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande. Idrottsföreningen ska inte heller göra skatteavdrag på den avgiftsfria ersättningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2024.

Promemoria: Förslag om höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare

Förslag om sänkt flygskatt

I promemorian föreslås att flygskatten sänks till 39 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, 162 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag och 259 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination. Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som skulle ha gällt för 2025, beräknade utifrån en prognos över den allmänna prisutvecklingen.

Flygskatten infördes med syftet att minska flygets klimatpåverkan. Sedan införandet har dock skärpningar när det gäller EU ETS beslutats samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2405 om säkerställande av lika villkor för hållbar lufttransport (ReFuelEU Aviation) antagits. Därutöver drabbade covid-19-pandemin flygsektorn hårt med ekonomiska svårigheter som följd.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Sänkt flygskatt

Förslag om slopad indexering av elskatt

I promemorian föreslås att den årliga indexeringen av energiskatten på el slopas permanent. Skattesatsen för energiskatt på el föreslås ligga kvar på 2024 års nivå, dvs. 42,8 öre per förbrukad kilowattimme.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Förslag om slopad indexering av elskatt 

Förslag om utvidgat växa-stöd

Sedan 2017 kan enmansföretag få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget (s.k. växa-stöd) enligt lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag. I promemorian föreslås dels att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna utvidgas till att omfatta upp till två anställda, dels att beloppsgränsen för hur stor ersättning som omfattas av nedsättningen höjs till 35 000 kronor per månad. Det föreslås även att enskilda näringsidkares möjlighet att ta del av nedsättningen slopas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ersättning som ges ut efter den 31 december 2024. Utvidgningen av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna till upp till två anställda föreslås tillämpas på anställningar som påbörjas efter den 30 april 2024. För enskilda näringsidkare som har anställt en person före den 1 januari 2025 ska bestämmelserna i sin äldre lydelse fortsätta att gälla för ersättning som ges ut till den personen.

Promemoria: Förslag om utvidgat växa-stöd

Förslag om sänkt skatt på s.k. jordbruksdiesel

I promemorian föreslås en utökad skattenedsättning på diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. För sådan förbrukning som sker under 2025 ska nedsättning av energiskatt medges med 1 615 kronor per kubikmeter. För sådan förbrukning som sker under första kvartalet 2025 ska nedsättning av koldioxidskatt medges med 2 461 kronor per kubikmeter medan nedsättning av koldioxidskatt ska medges med 2 574 kronor per kubikmeter för sådan förbrukning som sker under resten av året.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari respektive den 1 april 2025. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

Promemoria: Förslag om sänkt skatt på s.k jordbruksdiesel

Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

Regeringen har i propositionen Tillfälligt höjt tak för rotavdraget (prop. 2023/24:86) föreslagit dels att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas, dels att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- och rutavdragen under 2024. I promemorian föreslås att rot- och rutavdragen ska ha separata tak även efter 2024.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

Förslag som remitterades i januari 2024

Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon

I promemorian föreslås förändringar av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya bilar under de tre första åren. Dels föreslås att malus för husbilar tas bort. Dels föreslås att nya fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol ska omfattas av malus. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.

Promemoria: Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon

Förslag om avtrappat ränteavdrag för vissa lån

I promemorian föreslås begränsningar i rätten till avdrag för ränteutgifter i inkomstslaget kapital. Enligt förslaget ska ränta bara dras av på lån som uppfyller särskilda förutsättningar gällande värdering av ställda säkerheter och maximal belåningsgrad. Ränta ska dras av om lånet lämnas mot säkerhet i bostad, fordon eller båt. Ränta ska också dras av om lånet avser finansiering av ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad och avsikten är att lånet när byggprojektet är färdigt ska omvandlas till ett lån med säkerhet i bostad.

Rätten till avdrag för ränteutgifter ska trappas av på två år. Det innebär att avdrag för beskattningsåret 2025 får göras med 50 procent av ränteutgifter på lån som inte är förenade med säkerhet i bostad, fordon eller båt. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Avtrappat ränteavdrag för vissa lån

Förslag om underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik 

I promemorian föreslås att reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik ändras för att större hänsyn ska kunna tas till förskottsbetalningar. Enligt förslaget ska utförarens begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet slutbetalades. En begäran om skattereduktion för installation av grön teknik ska göras i köparens inkomstdeklaration för det beskattningsår då utgifter för installation av grön teknik har slutbetalats. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik

Förslag om förbättrade och förenklade regler om underskottsavdrag efter en ägarförändring

Regeringen angav i budgetpropositionen för 2024 att reglerna om underskott efter en ägarförändring behöver förenklas. I promemorian föreslås sådana bättre och enklare regler. Förslaget innebär bland annat att den kvot som anger hur mycket underskott som får behållas efter en ägarförändring höjs från 200 till 300 procent av köpeskillingen. Det föreslås även en förenklingar avseende reglerna som gäller när en fysisk person eller vissa andra subjekt får ett direkt bestämmande inflytande över ett underskottsföretag. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Förslag om enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

I promemorian föreslås höjningar av vissa beloppsgränser vid beskattningen av enskilda näringsidkare som upprättar förenklade årsbokslut. Det gäller undantaget för värdering av lagertillgångar och möjligheten att göra värdeminskningsavdrag på inventarier med hela avskrivningsunderlaget. De föreslagna ändringarna innebär att beloppsgränserna höjs från 5 000 kronor till ett halvt prisbasbelopp (28 650 kronor för 2024). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Förslag om skattefritt sparande på investeringssparkonto

I promemorian föreslås att det införs en skattefri grundnivå på 300 000 kronor för fysiska personers sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och PEPP-produkt. Förslaget innebär även en ny kontrolluppgiftsskyldighet för vissa försäkringsgivare och företag som tillhandahåller PEPP-produkter.

Det föreslås även att den s.k. stoppregeln för ränta på kontanta medel som förvaras på ett investeringssparkonto justeras så att ränta beskattas konventionellt först om räntan någon gång överstigit det högsta av antingen statslåneräntan vid utgången av november närmast för det aktuella kalenderåret ökad med en procentenhet eller 1,25 procent.

Slutligen föreslås att regelverket för investeringssparkonto utvidgas på så sätt att investerings­tillgångar och finansiella tillgångar får överföras till respektive från ett investeringssparkonto även när de handlas på OTF-plattformar och via andra värdepappersinstitut än det som tillhandahåller det aktuella investeringssparkontot.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Promemoria: En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Laddar...