Hoppa till huvudinnehåll

Kultur i statens budget

Området Kultur är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Statens kulturråd
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
1:3 Skapande skola
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
1:7 Myndigheten för kulturanalys
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans och musikändamål
2:3 Statens musikverk
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
3:3 Institutet för språk och folkminnen
4:1 Statens konstråd
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
5:1 Konstnärsnämnden
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
6:1 Riksarkivet
7:1 Riksantikvarieämbetet
7:2 Bidrag till kultumiljövård
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer
8:1 Centrala museer: Myndigheter
8:2 Centrala museer: Stiftelser
8:3 Bidrag till vissa museer
8:4 Forum för levande historia
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
10:1 Filmstöd

 

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...