Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Förstärkt skydd för den personliga integriteten Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök SOU 2023:37

Publicerad

Utredningens uppdrag har bestått av två delar.

Ladda ner:

Den första delen har rört så kallade oskulds­kontroller, utfärdande av oskulds­intyg och oskulds­ingrepp (även kallade hymen­opera­tioner eller oskulds­operationer). Utredningen har haft i uppdrag att inhämta kunskap om före­komsten av sådana fenomen såväl inom hälso- och sjukvården som i samhället i övrigt. Vidare har utred­ningen haft i uppdrag att analysera och ta ställning till hur skyddet mot sådan otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas. I den första delen av upp­draget har även ingått att analysera och ta ställning till om det bör vara krimina­liserat att under­låta att anmäla eller på annat sätt avslöja äkten­skaps­tvång och barn­äktens­kapsbrott.

Uppdragets andra del har varit att analy­sera och redogöra för vilket straff­ansvar som finns när det gäller så kallade omvändelse­försök av hbtq-personer. I uppdraget har ingått att ta ställning till om det straff­rättsliga skyddet bör förstärkas.

Utredningen ska lämna nödvändiga författ­nings­förslag. I den första delen av upp­draget ska utred­ningen oavsett ställ­nings­tagande i sak lämna förslag till kriminali­seringar i alla frågor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...