Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet? Slutbetänkande av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet SOU 2023:29

Publicerad

Tecknad bild på en vuxen som går med ett barn i en trappa

Kommittén för främjande av fysisk aktivitet fick 2020 i uppdrag att kraftsamla och lämna förslag som kan leda till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Ladda ner:

Ur sammanfattningen av kommitténs analys och förslag:

Kommittén konstaterar att det saknas en sammanhållen nationell
struktur för arbetet med att främja fysisk aktivitet, vilket gör det
svårt att utnyttja potentialen i att främja fysisk aktivitet.
Redan i dag finns stora möjligheter för staten, myndigheter, regioner,
kommuner, organisationer och andra aktörer att göra mer. 

Strukturförslag som syftar till att skapa ett aktivt system för att leda, samla,
driva, följa och stödja arbetet på nationell, regional och lokal nivå:

 1. Att regeringen tar fram en strategi för fysisk aktivitet och stillasittande.
 2. Tydliggör respektive departements ansvar att främja fysisk aktivitet
  och jämlik hälsa.
 3. Stärk instruktionsskrivningar för myndigheter och tydliggör ansvar
  för folkhälsa och fysisk aktivitet. Upprätta ett nationellt tvärsektoriellt
  forum med myndighetschefer för att driva och samordna
  arbetet.
 4. Inrätta ett nationellt kompetenscentrum.
 5. Förstärk och permanenta länsstyrelsernas folkhälsouppdrag och
  tillgängliggör medel för regionerna.
 6. Se över hur lagstödet för en god och jämlik hälsa samt utjämnande
  hälsoklyftor kan utvecklas.
 7. Ge Folkhälsomyndigheten ett stärkt uppdrag att sprida kunskap
  om fysisk aktivitet och stillasittande, samt bidra till opinionsbildning
  och beteendeförändringar.
 8. Sammanställ samhällsekonomiska beräkningar av kostnader för
  bristande fysisk aktivitet och potentiella besparingar och vinster
  av ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Ytterligare förslag finns inom följande områden:
– Rörelserik förskola, skola och fritidshem
– Rörelsefrämjande samhällsplanering
– Aktiv transport
– Fritid, idrott och friluftsliv
– Hälsofrämjande arbetsliv och sysselsättning
– Hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt omsorg

För fullständig information – se slutbetänkandet.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...