Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska SOU 2022:35

Publicerad

Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska redovisar i detta betänkande uppdraget att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Yrkeskvalifikationsdirektivets krav på att utbildning till bland annat sjuksköterska och barnmorska ska omfatta ett visst antal timmar ska regleras i en ny bilaga till högskoleförordningen. Utredningen bedömer att utbildningarna inte behöver förlängas.
  • Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska få i uppdrag att utforma modeller för handledning, inklusive krav på handledarnas kompetens, som kan underlätta för fler vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården att medverka i verksamhetsförlagd utbildning. Lärosätena ska även få i uppdrag att planera och utveckla VFU-kurser inom utbildning som är förlagd i fler verksamheter än i dag. Kurserna ska kunna genomföras med start senast höstterminen 2025.
  • Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen förtydligas i vissa avseenden för att bättre spegla de kunskaper och förmågor som förändringar inom hälso- och sjukvården kräver.
  • Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till barnmorska. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda behovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska

    Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska redovisar i detta betänkande uppdraget att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...