Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nya mål för att integrationspolitiken ska bidra till fler i jobb och självförsörjning

Publicerad

Sverige har betydande integrationsproblem, vilket bland annat syns i arbetslösheten som är tre gånger högre bland utrikes födda än inrikes födda. För att stärka integrationsarbetet har regeringen i vårändringsbudgeten föreslagit ett nytt integrationspolitiskt mål, som klargör samhällets krav på att individen ska etablera sig, lära sig svenska och komma i arbete.

Statistiska Centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning visar att arbetslösheten var 8,3 procent, säsongsrensat, första kvartalet 2024. Bland utrikes födda var arbetslösheten 16,0 procent och bland inrikes födda 5,6 procent. Regeringens prognos är att arbetslösheten fortsätter att öka något och toppar på 8,4 procent i början av 2025.

– Det är inte hållbart att arbetslösheten är tre gånger så hög bland utrikes födda som hos inrikes födda. Integrationen behöver fungera bättre, med bättre möjligheter och samtidigt hårdare krav på eget ansvar, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Nytt mål förtydligar det egna ansvaret

I vårändringsbudgeten för 2024 presenterade regeringen ett förslag till nytt mål för integrationspolitiken. Målet innebär att utrikes födda kvinnor och män ska ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter som den övriga befolkningen att leva ett fritt, värdigt och självständigt liv inom samhällsgemenskapen. Detta förutsätter att den som långvarigt befinner sig i Sverige anstränger sig för att bli en del av det svenska samhället och att samhället både ställer krav och ger möjligheter till integration. Målet återspeglar att integrationspolitiken ska bidra till social och kulturell, ekonomisk, språklig och demokratisk integration samt att genom utbildning förbättra förutsättningarna för flickor och pojkar med utländsk bakgrund. Med målets nya föreslagna formulering förtydligas det egna ansvaret att bli en del av det svenska samhället.

Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer regeringen gå vidare med delmål som kompletterar det övergripande målet. Delmålen tydliggör regeringens integrationspolitik med högre krav och bättre möjligheter för personer som kommer till Sverige att ta eget ansvar för att lära sig svenska, arbeta och försörja sig själva samt att bli en del av samhället.

– Det är viktigt att integrationspolitiken i högre grad bidrar till att alla som kan ska lära sig svenska och stå till arbetsmarknadens förfogande. Det nya målet och delmålen är en del av arbetet med att stärka integrationen, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Kommande slutbetänkande från Utredningen om en målstyrd integrationspolitik blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med att öka genomslaget för det integrationspolitiska målet inom offentlig verksamhet och förbättra uppföljningen av integrationen.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...