Hoppa till huvudinnehåll

Breda satsningar ska förebygga brott

Publicerad

Att öka tryggheten i Sverige och bekämpa kriminaliteten är en prioriterad fråga för regeringen. En viktig del i detta är det brottsförebyggande arbetet. Här finns ett urval av regeringens breda insatser med fokus på bland annat skola, arbetsmarknad, jämställdhet, utanförskap och integration.

Förebyggande insatser mot gängkriminalitet

Regeringen vill göra en treårig satsning på förebyggande insatser mot gängkriminalitet. För 2024 avsätts 80 miljoner kronor och för 2025 respektive 2026 beräknas 150 miljoner kronor per år. Satsningen görs i form av statsbidrag till kommuner för att förstärka det brottsförebyggande arbetet inom exempelvis socialtjänsten.

Pressmeddelande: Ny riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet 

Fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete

En viktig utgångspunkt för arbetet med att öka andelen utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden är jämställdhetspolitikens mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Öppen förskola bedöms vara en mycket bra arena för att komma i kontakt med målgruppen utrikes födda kvinnor med barn i åldern 0–6 år. I mars 2023 gjorde regeringen därför en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en treårig satsning på öppen förskola för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Överenskommelsen omfattar ca 23 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Regeringen och SKR i gemensam satsning för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete 

Fler utrikes födda kvinnor i jobb

Satsning på sommarjobb för ungdomar

För ungdomar kan ett sommarjobb bidra till att de tidigt får arbetslivserfarenhet, ett kontaktnät och en möjlighet att bryta socioekonomisk inlåsning. I april gav regeringen därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet för att stärka deras möjligheter att skapa jobb till unga. Satsningen innebär att kommuner med hög arbetslöshet kan få ett bidrag via Arbetsförmedlingen för att under 2023 skapa jobb för ungdomar.

Pressmeddelande: Satsning på jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med hög arbetslöshet 

Mer resurser till skolor i utsatta områden 

I områden med socioekonomiska utmaningar spelar skolan en avgörande roll för att förebygga kriminalitet och ge barn och ungdomar möjlighet att växa. Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på de mest krävande skolorna och har därför föreslagit i budgetpropositionen för 2024 att 165 miljoner kronor per år avsätts under en treårsperiod för att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren bättre. Medlen kan användas utifrån de lokala behoven, till exempel för att minska personalomsättningen, stärka tryggheten och studieron eller anställa fler lärare och annan personal som kan avlasta lärarna.

Regeringen vill också förstärka Kunskapsbidraget (tidigare kallat Likvärdighetsbidraget) med 850 miljoner kronor 2024. Det innebär att bidraget föreslås uppgå till totalt 7 478 miljoner kronor för 2024. Bidragsramarna för statsbidraget tas fram utifrån en modell med ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman. Till exempel får en huvudman med en högre andel elever som enligt modellen inte väntas bli behöriga till gymnasiet ett högre bidrag per elev. 

Pressmeddelande: Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i skolor med socioekonomiska utmaningar

Pressmeddelande: Regeringen satsar 850 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

Satsning på ökad tillgång till speciallärare och särskilda undervisningsgrupper

Alltför många elever får inte tillgång till effektiva stödinsatser i rätt tid. Därför genomför regeringen nu en stor statsbidragssatsning om totalt 600 miljoner kronor för att huvudmännen ska kunna anställa fler speciallärare och för kompetensutveckling inom specialpedagogik. Samtidigt är det en stimulansåtgärd för att för att få fler förskollärare och lärare att utbilda sig till speciallärare, eftersom bidraget även omfattar personal som redan arbetar som speciallärare och parallellt utbildar sig. 

Många av de elever i behov särskilt stöd som skulle gynnas av undervisning av en speciallärare i en särskild undervisningsgrupp får inte sådan undervisning i dag, bland annat på grund av en bristande tillgång på speciallärare. För att öka möjligheten att anställa speciallärare för tjänstgöring i särskild undervisningsgrupp kan det ovan nämnda statsbidraget även användas för sådana personalkostnader. 

Inom ramen för det nya fortbildningsbidraget har regeringen även satsat 200 miljoner kronor per år från 2023–2025 för att lärare ska kunna utbilda sig till speciallärare.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

Lovskola i tidigare årskurser

Det är i lågstadiet som eleverna ska lära sig de grundläggande kunskaper och färdigheter som de sedan behöver för att fortsätta att utvecklas genom sin skolgång. Därför är det viktigt att alla elever får den undervisningstid de behöver. Regeringen har beslutat om en författningsändring som gör det möjligt för skolor att erbjuda elever i låg- och mellanstadiet undervisning under skolloven. I budgetpropositionen för 2023 utökade regeringen statsbidraget för bland annat lovskola med 100 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Elever i låg- och mellanstadiet ska erbjudas lovskola

Ökande möjligheter för kvinnor och flickor att organisera sig 

För att öka kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet beslutade regeringen i mars 2023 om en förordning om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering. Den nya förordningen ger förbättrade förutsättningar för kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar. För 2023 har Jämställdhetsmyndigheten fördelat 14 miljoner kronor till 24 kvinnoorganisationer för verksamhet som syftar till att engagera kvinnor och flickor i utanförskapsområden.

Pressmeddelande: Ökat stöd till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden 

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck våld växlas upp

Regeringen har stärkt det våldsförebyggande arbetet genom en permanent förstärkning på 50 miljoner kronor årligen för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I budgetpropositionen för 2024 aviserades en treårig satsning på ytterligare 50 miljoner kronor för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, könsrelaterat våld, prostitution och människohandel.

Pressmeddelande: Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Skolverket har fått i uppdrag att stärka skolans och förskolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Skolinspektionen har också fått i uppdrag att granska skolornas arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och andra kränkningar.

Pressmeddelande: Uppdrag att förstärka och granska skolans arbete mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck 

Skolan och socialtjänsten ska arbeta sida vid sida

För att elever ska klara utbildningens mål behöver de vara i skolan. Det är viktigt att fånga upp elever som har hög frånvaro i tid och sätta in rätt insatser. Regeringen har gjort en satsning på så kallade skolsociala team, där skolan och socialtjänsten samverkar för att öka elevers närvaro i skolan och skapa en lugn och trygg skolmiljö. I budgetpropositionen för 2023 avsattes 75 miljoner kronor för skolsociala team och regeringen beräknar 250 miljoner kronor under 2024 och 250 miljoner kronor under 2025 för satsningen.  

Pressmeddelande: Regeringen vill göra det enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information för att förhindra att unga dras in i kriminalitet 

Akutskolor som disciplinär åtgärd

Det förekommer att skolor har mycket stora problem med elever som stör ordningen. I vissa fall kan en elev som en disciplinär åtgärd tillfälligt behöva flyttas utanför den egna skolenheten. Avsikten är att skapa en bättre skolsituation både för den aktuella eleven och för övriga som verkar i skolan, och att ge de andra eleverna på skolan den trygghet och studiero de har rätt till. Samtidigt kan eleven som tillfälligt behöver placeras i en akutskola få en utbildning utifrån sina förutsättningar så att eleven inte själv halkar efter. I budgetpropositionen för 2023 avsattes 50 miljoner kronor för akutskolor och från och med 2024 föreslås 100 miljoner kronor årligen för att fler huvudmän ska kunna inrätta akutskolor.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

Säkerheten i skolan utreds

Det är mycket allvarligt när våldsdåd drabbar personer i skolmiljön. För att motverka sådana händelser krävs ett förebyggande arbete som behöver pågå både i skolan och det omgivande samhället. En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. I juni 2023 delredovisade utredaren frågan om hur lokala eller regionala operativa organ för samverkan i individärenden som rör oro för skolattacker kan organiseras. Delbetänkandet har remitterats. 

Utredaren ska även lämna förslag på olika förebyggande åtgärder, till exempel att skolor ska vara stängda för obehöriga, men även lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen och kompetensen att hantera våldssituationer. Utredaren ska också lämna förslag om hur en skyldighet att polisanmäla brott som begås i eller i anslutning till skolan kan utformas. Denna del ska delredovisas senast den 29 februari 2024. 

Utredaren ska också kartlägga och analysera vilka uppgifter som kan behöva utbytas mellan skola, socialtjänst och polis brottsförebyggande syfte och lämna förslag som förbättrar möjligheterna att utbyta information. Detta uppdrag ska slutredovisas den 29 september 2024. 

Kommittédirektiv: Säkerheten i skolan ska förbättras

Utökad registerkontroll av personal i förskolan och skolan

Den som erbjuds en anställning i förskolan, skolan eller till exempel pedagogisk omsorg ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. I dag kräver skollagen att registerutdraget visar om personen är dömd för sexualbrott, barnpornografibrott, mord, dråp, grov eller synnerligen grov misshandel, människorov eller grovt rån. Regeringen anser att det behöver ses över om utdraget ur belastningsregistret bör utökas till att även omfatta till exempel vapenbrott, narkotikabrott, terroristbrott och fler våldsbrott än i dag.

Platsdata ger viktig kunskap i arbetet mot utanförskap

Politik för minskat utanförskap och framgångsrik integration måste bygga på fakta och kunskap. Ett viktigt verktyg för detta är platsdata. Utgångspunkten är att resurser ska riktas till de områden som behöver dem mest för att åtgärda utanförskap och otrygghet.

För att säkerställa verktyg med platsdata föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 7 miljoner kronor för 2024 och 12 miljoner kronor per år från 2025 och framåt avsätts för ändamålet. Regeringen avser också att ge Boverket i uppdrag att fortsätta tillhandahålla och utveckla befintligt verktyg med platsdata. Myndigheten ska också samordna och ge stöd till berörda statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra samhällsaktörer i användandet av platsdata.

Artikel: Reformer inom arbetsmarknad och integration – Budgetpropositionen för 2024

Laddar...