Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar 2024 års ekonomiska vårproposition

Publicerad

I dag överlämnar regeringen 2024 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2024. Inflationen har fallit tydligt och bedöms fortsätta sjunka framöver, samtidigt som arbetslösheten väntas fortsätta att stiga. Mot denna bakgrund lägger regeringen en vårändringsbudget med åtgärder som ska ta oss genom lågkonjunkturen, värna välfärden och göra Sverige till ett tryggare och rikare land. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Ladda ner:

– Vi går nu igenom en ekonomisk vinter med svag tillväxt och stigande arbetslöshet. Det är ett besvärligt ekonomiskt läge men det finns en ljusning i att inflationen går ner. Nu lägger vi en vårändringsbudget för att ta Sverige genom lågkonjunkturen. Vi stärker sjukvården genom ökade resurser till regionerna och satsningar för fler jobb. Tryggheten i Sverige ska öka, därför gör vi ytterligare satsningar på brottsbekämpande myndigheter och försvaret. Vi ser tydligt att inflationsbekämpningen har gett resultat, men nu måste vi hålla ut och lägga grunden för att Sverige framåt ska byggas både tryggare och rikare, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I takt med att inflationen sjunker, och effekterna av lågkonjunkturen slår igenom allt tydligare, blir huvuduppgiften för den ekonomiska politiken att lägga grunden för återhämtning, högre tillväxt och en bättre välfärd.

En plan i tre delar för att ta Sverige genom det besvärliga ekonomiska läget

Regeringens långsiktiga plan för att möta det besvärliga ekonomiska läget ligger fast:

  • Bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärd
  • Återupprätta arbetslinjen
  • Strukturreformer för högre tillväxt

Åtgärder för att stötta ekonomin och öka tryggheten

I vårändringsbudgeten för 2024 lämnar regeringen förslag som bland annat ska stötta ekonomin och välfärden samt öka vår trygghet och säkerhet. Förslagen i vårändringsbudgeten uppgår sammanlagt till 17,3 miljarder kronor i år. 

Satsningar för att ta Sverige genom lågkonjunkturen och värna välfärden

För att kompensera för inflationens effekter och undvika uppsägningar av sjukvårdspersonal stöttar regeringen regionerna med ytterligare sex miljarder kronor. Dessutom föreslår regeringen ett tillskott till kommunerna för att bidra till att barn och elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till.

För att trycka tillbaka arbetslösheten avsätts ytterligare medel till fler platser inom yrkesvux. Det tillfälligt förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi förlängs och stöd till kommuner med hög arbetslöshet utökas. 

Regeringen förstärker det generella klimatinvesteringsstödet Klimatklivet, vilket bland annat kan finansiera investeringar i laddinfrastruktur och därmed göra det enklare att välja eldrivna vägtransporter.

Brottsbekämpning och ökad trygghet

Regeringen föreslår fortsatta resursförstärkningar för att stärka brottsbekämpande myndigheter. Medel avsätts för att påskynda Kriminalvårdens planerade utbyggnad av häktes- och fängelseplatser. Statens institutionsstyrelse får förstärkt stöd för att höja säkerheten och för att omhänderta det ökande antalet barn och unga som döms till sluten ungdomsvård. Sveriges Domstolar föreslås även få ett tillskott.

Den kriminella ekonomin ska krossas. Därför föreslår regeringen utökade medel till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Försäkringskassan får resurser för arbetet mot felaktiga utbetalningar och Inspektionen för vård och omsorg får medel för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Dessutom avsätts resurser för att utveckla informationsutbytet mellan myndigheter.

Stärkt försvar och krisberedskap 

Regeringen fortsätter att stötta Ukraina och avsätter de medel som behövs för att finansiera de återstående delarna av stödpaketet som presenterades i den extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen i februari 2024.

Regeringen bedömer att Sveriges försvarsutgifter enligt Natos definition kommer att uppgå till 2 procent av BNP i år. För att stärka förmågan i befintliga krigsförband ytterligare föreslår regeringen ett tillskott av medel till Försvarsmakten. Regeringen föreslår också att medel tillförs för att kunna påbörja arbetet med vissa prioriterade åtgärder i transportinfrastrukturen utifrån totalförsvarets behov. 

För att värna cybersäkerheten föreslår regeringen ett tillskott till Försäkringskassan och stöd till mindre kommuner och andra offentliga aktörer för att de bättre ska kunna stå emot och hantera it-incidenter.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Laddar...