Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Vårbudgeten 2024 på fem minuter

Publicerad

Den 15 april presenterade regeringen sin vårbudget. Budgeten lämnas i ett läge med tydligt fallande inflation samtidigt som svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur med svag BNP-tillväxt och en stigande arbetslöshet.

Lågkonjunktur i svensk ekonomi samtidigt som arbetslösheten ökar

Svensk ekonomi bedöms ha befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2023 och väntas fortsätta vara det till och med 2025. BNP bedöms öka med 0,7 procent 2024 och 2,5 procent 2025.

Lägre inflation och stigande löner väntas successivt förbättra det ekonomiska läget för hushållen under 2024. En starkt bidragande faktor till nedgången i inflationen är lägre energipriser, där framför allt elpriserna har fallit sedan vintern 2022. Även drivmedelspriserna har minskat med draghjälp från skattesänkningar och sänkt reduktionsplikt. En fortsatt jämförelsevis svag efterfrågan i ekonomin bedöms dämpa inflationen ytterligare framöver. Det öppnar upp för räntesänkningar vilket väntas medföra att hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar ökar jämförelsevis snabbt 2025. Även den ekonomiska utvecklingen i omvärlden väntas förbättras 2025, vilket väntas gynna svensk export.

Hushållens ränteutgifter bedöms dock bli fortsatt höga 2024, vilket gör att köpkraften utvecklas svagt och hushållens konsumtion väntas växa långsamt. Högre kostnader, i kombination med en svag efterfrågan från hushållen, väntas också fortsätta att tynga bostadsinvesteringarna under 2024.

Läget på arbetsmarknaden väntas försämras ytterligare 2024. Efterfrågan på arbetskraft har minskat, och antalet varsel och konkurser har ökat. En låg efterfrågan på arbetskraft väntas leda till något minskad sysselsättning och att arbetslösheten fortsätter att öka under 2024. Även 2025 väntas efterfrågan på arbetskraft vara förhållandevis låg.

Inflationsbekämpning har varit regeringens främsta prioritering i den ekonomiska politiken. En kombination av återhållsam finanspolitik, åtstramande penningpolitik och en ansvarstagande avtalsrörelse ger nu resultat. Huvudscenariot är att inflationsmålet nås i år, men fortsatt inflationsbekämpning krävs. Det finns fortfarande stora osäkerheter i världsekonomin som kan göra att inflationen vänder uppåt igen, därför följer regeringen läget noga. I takt med att inflationen sjunker, samtidigt som effekterna av lågkonjunkturen slår igenom allt tydligare, blir huvuduppgiften för den ekonomiska politiken att lägga grunden för återhämtning, högre tillväxt och en bättre välfärd. Sverige ska byggas rikare igen.

Nyckeltal prognos 15 april 2024

Utfall 2023, prognos 2024–2027

2023 2024 2025 2026 2027
BNP -0,2 0,7 2,5 3,2 2,4
Sysselsättning, 15–74 år 1,4 -0,4 0,7 1,3 0,9
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år  7,7 8,3 8,4 7,8 7,6
KPI 8,5 3,1 0,8 1,6 2,1
KPIF 6,0 2,1 1,7 2,0 2,0
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP -0,6 -1,2 -0,3 0,7 1,7
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 31,2 31,8 31,5 30,0 28,0

 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2024-03-05 resp. 2024-03-14 för finansiellt och strukturellt sparande samt skuld i offentlig sektor (redovisat utfall från 2024-03-28). Försörjningsbalansen avser fasta priser. 

Källor: SCB, Macrobond och egna beräkningar

 

 

En plan för att ta Sverige genom det besvärliga ekonomiska läget och stötta ekonomin samt öka tryggheten 

Regeringen avser att möta det besvärliga ekonomiska läget med en plan som innehåller tre delar:

  • Bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärd. Regeringen bedriver en väl avvägd finanspolitik som bidrar till att få ner inflationen samtidigt som bördorna av de höga priserna fördelas jämnare. Utvecklingen på senare tid visar att inflationsbekämpningen är på god väg att lyckas. En viktig uppgift är därför att understödja återhämtningen av hushållens köpkraft i syfte att återställa den för alla.
  • Återupprätta arbetslinjen. Till följd av lågkonjunkturen väntas antalet arbetslösa öka med omkring 40 000 personer i år. Först och främst bör detta mötas av utbildningsinsatser för att bättre rusta arbetssökande. Samtidigt behöver de strukturella problemen på arbetsmarknaden åtgärdas. Det handlar inte minst om att förstärka drivkrafterna till arbete och självförsörjning. Regeringen fortsätter därför arbetet med att återupprätta arbetslinjen i Sverige.
  • Strukturreformer för en högre tillväxt. Hög tillväxt och god produktivitetsutveckling under lång tid har varit viktiga faktorer för att göra Sverige till ett av världens rikaste länder. Under senare tid har dock BNP-tillväxten per invånare varit låg. Det är hög tid att styra tillbaka mot ett fokus på ekonomisk utveckling med strukturreformer som ökar produktiviteten och förbättrar den långsiktiga tillväxten.

Förslagen i vårändringsbudget för 2024

I vårändringsbudgeten för 2024 föreslår regeringen bland annat åtgärder inom följande områden:

  • Åtgärder för att ta Sverige genom lågkonjunkturen och värna välfärden
  • Brottsbekämpning och ökad trygghet
  • Stärkt försvar och krisberedskap

Förslagen uppgår till sammanlagt 17,3 miljarder kronor.  

Läs mer om förslagen

Regeringen aviserar i dag en satsning på flyget på 1 miljard 35 miljoner kronor som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten. Syftet med satsningen är att i möjligaste mån undvika de kraftiga avgiftshöjningar för flygbolagen inom det så kallade GAS-systemet som annars hade behövts.

Pressmeddelande: Regeringen aviserar miljardsatsning på flyget

Samarbetspartierna ger ytterligare ekonomiskt stöd till sjukvården för att generella uppsägningar av sjukvårdspersonal ska kunna undvikas och för att motverka att patienter drabbas av regionernas tillfälligt försvagade ekonomi. Samtidigt vidtas ytterligare åtgärder för att stödja en effektivisering av vården och för att säkerställa att patientnära verksamhet prioriteras.

Pressmeddelande: Stora satsningar på sjukvården
 

Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är ett av de främsta tillväxthindren för företag i Sverige och har även blivit ett hinder för regional utveckling. Mot denna bakgrund satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2024 för att stärka samordningen av ett tiotal myndigheters arbete kopplat till att attrahera och behålla internationell kompetens.

Pressmeddelande: Myndighetsövergripande satsning för att attrahera och behålla internationell kompetens

Hög inflation och lågkonjunktur slår hårt mot många hushåll, inte minst barnfamiljer. För att skydda barnfamiljer med små marginaler föreslår regeringen och Sverigedemokraterna i vårändringsbudgeten att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med den 31 december 2024.

Pressmeddelande: Förslag om ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag

Regeringen anser att arbetet med Bris nationella stödlinje behöver stärkas och föreslår därför en tillfällig förstärkning av den långsiktiga finansieringen av Bris nationella stödlinje för barn med 4 miljoner kronor. Förslaget är en del av regeringens vårändringsbudget.

Pressmeddelande: Regeringen förstärker arbetet med Bris nationella stödlinje

Regeringen och dess samarbetsparti föreslår i vårändringsbudgeten att ytterligare medel tillförs till arbetet med unga som varken arbetar eller studerar under 2024. Personer med psykisk ohälsa är ofta överrepresenterade inom gruppen och de har ofta behov av långsiktiga insatser.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på unga som varken arbetar eller studerar

Den utmanande samhällsutvecklingen ställer krav på utökade resurser inom många områden och myndigheter, inte minst inom rättsväsendet. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2024 att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs Sveriges Domstolar, vilket är en satsning som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Syftet med tillskottet är att domstolarna ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i takt med övriga satsningar på rättsväsendet.

Pressmeddelande: Regeringen utökar stödet till Sveriges Domstolar

Regeringen ämnar idag fatta beslut om att Trafikverket får avstå från att begära ersättning från ideella föreningar och organisationer för kostnader vid motionslopp, tävlingslopp och andra arrangemang på statliga vägar. Beslutet innebär att Trafikverket ska kunna avstå från att begära ersättning för ideella föreningar och organisationers kostnader för arrangemang på statliga vägar för hela 2024.

Pressmeddelande: Lättare för föreningar att anordna arrangemang på statliga vägar

Klimatklivet finansierar klimatinvesteringar på lokal och regional nivå i hela Sverige och är ett av regeringens viktigaste stöd till laddinfrastruktur. Regeringens fokus är att skapa bättre förutsättningar för elektrifieringen av transportsektorn i hela landet, så att den ställer om och slutar använda fossila bränslen. För att påskynda klimatomställningen förstärker regeringen därför Klimatklivet med 100 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2024.

Pressmeddelande: Klimatklivet stärks med 100 miljoner kronor för utökat stöd till laddinfrastruktur i hela landet

Förutsättningarna för biologisk mångfald behöver förbättras och därför föreslår nu regeringen att resurserna för skötsel av värdefull natur ska stärkas med 30 miljoner kronor under 2024. Dessutom förlängs beställningsbemyndigandet för åtgärder för värdefull natur på 900 miljoner kronor till år 2030, för att säkerställa åtgärder som behöver genomföras under en längre tidsperiod.

Pressmeddelande: Regeringen satsar 30 miljoner kronor extra under 2024 på skötsel av värdefulla naturmiljöer och arter i kulturlandskapet

Fler platser behövs för att Kriminalvården ska kunna hantera den fortsatt mycket ansträngda beläggningssituationen. Regeringen föreslår därför att Kriminalvårdens anslag ökas med 1,38 miljarder kronor innevarande år i den kommande vårändringsbudgeten, vilket är en satsning som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Pressmeddelande: Tillskott till Kriminalvården

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen en miljard kronor under 2024 till Trafikverket för återuppbyggnaden av E6 i Stenungsund. De extra medlen gör att underhåll av infrastruktur i andra delar av Sverige kan utföras enligt plan.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår en miljard kronor för att återställa E6 i Stenungsund

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen och Sverigedemokraterna att anslaget till SiS under 2024 höjs till drygt 300 miljoner kronor. Medlen ska bland annat nyttjas till fler platser för de som döms till sluten ungdomsvård och åtgärder kopplat till en ny lagstiftning som rör SiS särskilda befogenheter.

Pressmeddelande: Ökade medel till Statens institutionsstyrelse (SiS)

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Sveriges militära förmåga i närtid behöver stärkas. I vårändringsbudgeten går nu regeringen och Sverigedemokraterna fram med ett tillskott på sammantaget 300 miljoner kronor till att förstärka den militära förmågan.

Debattartikel: Vi är eniga: Försvaret får 300 extra miljoner

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande och måste krossas. För att lyckas med det behöver den kriminella ekonomin strypas. I vårändringsbudgeten föreslår därför regeringen och Sverigedemokraterna en förstärkning på över en kvarts miljard kronor till myndigheter som på olika sätt arbetar med att strypa den kriminella ekonomin.

Pressmeddelande: Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 12,8 miljoner kronor tillförs Naturhistoriska riksmuseet. Skälet är den stängning av museet som skedde i augusti 2023 för att möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten och som bland annat innebär inkomstbortfall i form av uteblivna intäkter. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förstärkning av medel till Naturhistoriska riksmuseet

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Pressmeddelande: 15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

Livet ska förenklas för de ukrainare som befinner sig i Sverige på flykt från Rysslands anfallskrig. Därför föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att medel tillförs för att ge en snabbare folkbokföring och en förstärkning av svenska för invandrare.

Pressmeddelande: Ukrainares livsvillkor i Sverige ska förbättras

Fler investeringar och ett hållbart näringsliv är avgörande för att stödja uppbyggnaden av Ukraina. I vårändringsbudgeten för 2024 föreslår därför regeringen ett kapitaltillskott på 300 miljoner kronor till Swedfund för att öka investeringar i Ukraina.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår 300 miljoner kronor till Swedfund för investeringar i Ukraina

Tidöpartierna är överens om att återföra cirka 1,5 miljarder kronor till biståndet i vårändringsbudgeten för 2024. Detta är möjligt på grund av lägre asylkostnader för 2023 än beräknat. Det ökade utrymmet ska användas för att genomföra regeringens reformagenda: Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt.

Pressmeddelande: Biståndet utfallsjusteras i samband med vårändringsbudgeten

I ett läge av höjd beredskap eller ytterst krig är ett starkt och motståndskraftigt civilt försvar en grundförutsättning för att de viktigaste samhällsfunktionerna ska fungera och civilbefolkningen skyddas. Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

Pressmeddelande: 385 miljoner kronor till satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet

Förra årets utbrott av afrikansk svinpest har medfört omfattande konsekvenser för kommunerna Fagersta och Norberg och civilsamhället i den smittade zonen runt dessa kommuner. För att mildra konsekvenserna föreslår regeringen och Sverigedemokraterna att tillföra 7 miljoner kronor till Jordbruksverket som ska tillföras Fagersta och Norberg.

Pressmeddelande: Sju miljoner kronor föreslås i stöd till kommuner som drabbats av afrikansk svinpest

Hushållens köpkraft har försvagats

En hög inflation har medfört att hushållens köpkraft har minskat. För den genomsnittliga löntagaren har uppgången i inflationen försvagat köpkraften väsentligt sedan slutet av 2021. Eftersom lönerna inte har stigit i samma takt som priserna har drygt tio års reallöneökningar gått förlorade.

Hushållens sammanlagda köpkraft har inte påverkats lika mycket som enskilda löntagares. Det beror delvis på att många har gått från att vara utan arbete till att jobba, vilket har ökat de samlade lönerna i ekonomin men inte påverkat den enskilda löntagarens köpkraft. Vidare har även indexerade sociala transfereringar bidragit till att hålla uppe den samlade köpkraften.

Köpkraften har påverkats olika mycket för olika typer av hushåll. Det är bland annat på grund av skillnader i belåningsgrad och prisutvecklingen på de varor och tjänster som olika hushåll köper under året. Till exempel har hushåll med jämförelsevis hög andel livsmedel i sin varukorg haft en större nedgång i sin köpkraft än det genomsnittliga hushållet.

För ensamstående hushåll utan barn väntas köpkraften förbättras under 2024, och stärkas ytterligare under 2025. För hushåll med två barn väntas köpkraften under 2024 försvagas. Det gäller för såväl ensamstående med barn som sammanboende med barn. För hushåll i den nedre delen av inkomstfördelningen väntas återhämtningen gå snabbare än för de högre inkomstgrupperna.

Den sammanlagda köpkraften väntas öka något under 2024 och väntas vara återhämtad först 2025, då effekten av lägre räntor tillsammans med stigande reallöner och sysselsättning bidrar i positiv riktning.

Mer om hushållens köpkraft i riktlinjekapitlet (sid. 5, fördjupningsruta 2.1)(PDF)

Om riksdagsbehandlingen

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna motioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen behandlas av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet. Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 12 juni 2024.

Laddar...