Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om lagrådsremiss om ekonomiska sanktioner mot terrorism

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ekonomiska sanktioner mot terrorism. Syftet med förslaget är att leva upp till folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolutioner samt de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer kring genomförandet av berörda FN-resolutioner.

– Regeringen bedömer att förslagen i lagrådsremissen uppfyller de folkrättsliga förpliktelser som Sverige är bundet av. Dessutom utgör den ytterligare ett viktigt verktyg i kampen mot terrorism, säger utrikesminister Tobias Billström.

För att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser på sanktionsområdet föreslår regeringen en ny lag om frysning av tillgångar. Ett beslut om frysning ska enligt förslaget få meddelas för den som skäligen kan misstänkas för brott enligt terroristbrottslagen eller för den som har dömts för brott enligt den lagen. Ett beslut om frysning ska även få meddelas för den som i en annan stat är skäligen misstänkt för eller har dömts för brott som motsvarar brott enligt terroristbrottslagen. Beslut om frysning ska meddelas av åklagare.

Vidare föreslår regeringen en ny bestämmelse som gör det möjligt för Finansinspektionen att tillfälligt frysa tillgångar i enlighet med ett beslut från FN:s säkerhetsråd. Ett sådant beslut ska enligt förslaget gälla till dess att EU genomför beslutet med bindande verkan för sina medlemsstater.

Regeringen föreslår även en ändring i brottsbalken som innebär att svensk domstol ska vara behörig att döma över brott enligt den föreslagna lagen om frysning av tillgångar som har begåtts på en annan stats område, även om gärningen inte är straffbar enligt lagen på gärningsorten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt
Laddar...