Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria

Meddelande om reformer och politisk översyn inför utvidgningen 2023/24:FPM54

Publicerad

Faktapremomemoria gällande reformer och politisk översyn inför utvidgningen

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 20 mars ett meddelande som i huvudsak
utgör en inventering av frågor som behöver belysas närmare inför och i
samband med en utvidgning. Det rör dels olika aspekter av politiska och
institutionella reformer för att säkerställa unionens funktionssätt och skydd av
grundläggande värden, dels hur vissa fördelar och skyldigheter som följer av
EU-medlemskapet kan tidigareläggas, allmänt benämnt som gradvis
integration. Meddelandets utgångspunkt är en utvidgning vars omfattning och tidsperspektiv inte specificeras. Det söker identifiera konsekvenser av ett
större EU på fyra huvudområden: värden, politik, budget och styrning.
Meddelandet är främst en inventering av faktorer som behöver beaktas men
innehåller även vissa slutsatser om vad kommissionen bedömer som
nödvändigt.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande om reformer och politisk
översyn inför utvidgningen. Meddelandet identifierar en rad viktiga frågor
som kräver vidare analys inför en kommande utvidgning liksom förslag på
gradvis integration av kandidatländerna under utvidgningsprocessen men
innan medlemskap uppnås.

EU:s utvidgning är en geostrategisk investering i fred, demokrati, säkerhet,
stabilitet och välstånd. Därav följer en beredskap att fatta de beslut som är
nödvändiga för att EU ska vara redo för utvidgning, liksom de beslut som
krävs för att genomföra själva utvidgning. EU:s interna reformprocess
befinner sig i en inledande fas och kan förväntas löpa under ett antal år
framöver. Regeringen ser positivt på att kommissionen kommer att göra en rad politiska översyner inför en utvidgning. Dessa översyner kommer att utgöra viktiga inspel i denna process och kan förväntas bidra till att tydliggöra vilka förändringar som är nödvändiga. Detta arbete bidrar till trovärdigheten i utvidgningsprocessen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...