Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet

Direktiv och reviderad rådsrekommendation om stärkta arbetsvillkor för praktikanter 2023/24:FPM52

Publicerad

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving and enforcing working conditions of trainees and combating regular employment relationships disguised as traineeships (‘Traineeships Directive’). Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a reinforced Quality Framework for Traineeships.

Ladda ner:

Kommissionens initiativ om stärkta arbetsvillkor för praktikanter består av ett förslag till direktiv och ett förslag till rådsrekommendation. Förslaget till direktiv avser att förbättra och stärka efterlevnaden av arbetsvillkor för praktikanter, bl.a. genom att införa en bestämmelse om att praktikanter ska likabehandlas med vanliga anställda enligt en s.k. princip om icke-diskriminering, samt att motverka att praktik används när det egentligen är fråga om ett anställningsförhållande. Detta ska bl.a. ske genom tillsyn av kompetenta myndigheter.

Förslaget till rådsrekommendation avser att vara ett förstärkt kvalitetsramverk för praktik som ersätter rådets rekommendation från den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram. Förslaget har ett vidare tillämpningsområde än nu gällande rådsrekommendation eftersom samtliga former av praktik omfattas. Vidare föreslås mer detaljerade kvalitetskrav för praktik samt att medlemsstaterna ska stärka villkoren för praktikanterna, bl.a. vad gäller tillgång till socialt skydd, arbetsvillkor och lön.

Regeringen menar att initiativets mervärde är tveksamt och att det inte är tydligt att initiativet fullt ut respekterar det utrymme som finns för bindande åtgärder på EU-nivå när gäller exempelvis utbildning, tillgång till social trygghet och löneförhållanden. Utgångspunkten är att det nationella handlingsutrymmet för kompetensförsörjning ska värnas liksom det nationella arbetstagarbegreppet och arbetsmarknadens parters autonomi.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...