Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet

Nytt direktiv om europeiska företagsråd 2023/24:FPM38

Publicerad

Faktapromemoria gällande nytt direktiv om europeiska företagsråd.

Ladda ner:

Förslaget innehåller ändringar av det nu gällande direktivet från 2009 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare. Detta direktiv reglerar att när ett företag eller en grupp av företag bedriver verksamhet i två eller flera medlemsländer ska den centrala ledningen informera och samråda med representanter för de arbetstagare som berörs av deras beslut samt för detta ändamål inrätta ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande för information och samråd.

Enligt förslaget till revidering ska undantag för avtal om information och samråd som fattats i enlighet med, samt innan, tidigare direktiv på området från 1994, samt nu gällande direktiv från 2009 tas bort. Vidare föreslås att processen för att inrätta nya företagsråd ska förtydligas och bidra till en bättre könsbalans, bland annat genom förtydliganden om vilka kostnader som den centrala ledningen ska stå för och genom bestämmelser om att sträva mot en viss angiven könsbalans. Processen för information och samråd effektiviseras genom tydligare bestämmelser kring när och hur information ska lämnas. Vidare ändras bestämmelser om efterlevnaden av direktivet genom att bestämmelser om sanktioner och efterlevnad förtydligas.

Regeringens uppfattning är att det är viktigt att regelverket för arbetstagares rätt till information och samråd i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag är ändamålsenligt och utgör ett komplement till regler om arbetstagarinflytande på nationell nivå. Det är viktigt att nya regler är förenliga med den svenska arbetsmarknadsmodellen och vårt nationella system för arbetstagares rätt till information och samråd. Allmänt sett bör också försiktighet iakttas i fråga om regelförändringar som kan fördröja eller försvåra omstruktureringar. Vidare bör förslaget utformas så att de administrativa och andra kostnaderna för berörda företag begränsas så långt som möjligt.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...