Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsdepartementets organisation

Uppdaterad

Departementschef är utbildningsminister Mats Persson. Skolminister Lotta Edholm tillhör också departementet.

På Utbildningsdepartementet jobbar ca 200 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och jobbar kvar även om regeringen eller en minister byts ut.

Chefstjänstemän

Vid sidan av statssekreterarna finns i Utbildningsdepartementet två chefstjänstemän som inte är politiskt rekryterade: expeditionschefen och rättschefen.

De biträder med ledning och samordning av departementets verksamhet. De svarar också för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och att de är lagenliga, följdriktiga och enhetliga. Dessutom ser de till att regeringens ärenden handläggs korrekt.

Sakenheter och sekretariat

Departementets sakenheter sköter tillsammans med rättssekretariatet det löpande arbetet inom de olika sakfrågorna. På enheterna handläggs ärenden innan regeringen fattar beslut. En av enheternas viktigaste uppgifter är att ta fram underlag för regeringens propositioner. Enheterna sköter också kontakterna med departementets myndigheter.

Departementet har tre sekretariat som bistår departementsledning och sakenheter med uppgifter som administration, internationell samordning och juridisk granskning.

Skolenheten

Skolenheten ansvarar för frågor som rör förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola och, sameskola.

Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten

Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten ansvarar för frågor som rör gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunernas vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning i form av yrkeshögskoleutbildning och konst- och kulturutbildningar. Dessutom ansvarar enheten för folkbildningsfrågor. 

Universitets- och högskoleenheten

Universitets- och högskoleenheten ansvarar för frågor som rör verksamheten vid universitet och högskolor. Enheten ansvarar också för studiefinansieringsfrågor.

Forskningspolitiska enheten

Forskningspolitiska enheten ansvarar för övergripande forskningspolitiska frågor och för forskningssamarbetet inom EU och internationellt. Enheten ansvarar också för rymdpolitiska frågor, nationellt och inom EU.  

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet hanterar rättsliga frågor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde. Sekretariatets huvudsakliga uppgift är att medverka i allt författningsarbete.

Sekretariatet för analys och internationell verksamhet

Sekretariatet samordnar EU-frågor och internationella frågor inom OECD, Nordiska ministerrådet och Europarådet samt annat internationellt samarbete som rör mer än en enhet. Dessutom ansvarar sekretariatet för ledningens internationella resor och besök samt Svenska Unescorådets kansli. Kansliet samordnar Sveriges styrelseuppdrag i Unesco och övriga Unescofrågor.

Sekretariatet svarar också genom analysfunktionen för sådan särskild verksamhet som avser att bearbeta och analysera statistik i syfte dels att följa utvecklingen inom utbildnings- och det forskningspolitiska området, dels att göra jämförelser inom utbildningsområdet såväl nationellt som internationellt.

Sekretariatet för samordning och stöd

Sekretariatet samordnar, utvecklar och ger stöd i departementets arbete med statens budget, myndighetsstyrning och förvaltningspolitiska frågor. Sekretariatet svarar för departementets internbudget, planering och uppföljning av verksamheten, löpande redovisning, upphandlingar samt samordning av jämställdhetsintegrering och klimat- och miljöintegrering inom departementets område.

Laddar...