Hoppa till huvudinnehåll

Kulturdepartementets organisation

Uppdaterad

Kulturdepartementet leds av kulturminister Parisa Liljestrand. På departementet arbetar cirka 90 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och arbetar kvar även om regeringen eller en minister byts ut.

Politisk ledning

Närmast under statsrådet, det vill säga ministern, är det statssekreteraren som leder det dagliga arbetet. I den politiska staben ingår även en stabschef, politiskt sakkunniga och en pressekreterare. Pressekreteraren ansvarar för kontakten med journalister. Statsrådet och de politiskt anställda lämnar, till skillnad från övriga tjänstemän i Regeringskansliet, sina poster vid ett regeringsskifte.

Chefstjänsteman

Vid sidan av statssekreteraren har Kulturdepartementet en chefstjänsteman som inte är politiskt tillsatt; expeditions- och rättschefen. Expeditions- och rättschefen svarar bland annat för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och för att ärenden handläggs på ett lagenligt, följdriktigt och enhetligt sätt.

Sakenheter och sekretariat

På departementet finns det tre sakenheter och tre sekretariat. Departementets sakenheter ansvarar för det löpande arbetet och med att bistå den politiska ledningen att genomföra sin politik. På enheterna handläggs ärenden innan regeringen fattar beslut. En av enheternas uppgifter är att ta fram underlag för regeringens propositioner inom sitt ansvarsområde. Enheterna sköter också kontakterna med departementets myndigheter.

Enheten för kultur och kulturmiljö (KKM)

Enheten för kultur och kulturmiljö ansvarar för frågor och ärenden om

 • bildkonst,
 • museer,
 • bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
 • bidrag till konstnärlig gestaltning,
 • ersättningar och bidrag till konstnärer,
 • stöd till regional kulturverksamhet,
 • scenkonst,
 • bidrag till icke-statliga kulturlokaler,
 • statliga insatser för den kommunala kulturskolan,
 • film,
 • arkitektur, form och design,
 • gestaltad livsmiljö, och
 • kulturmiljö

Enheten ansvarar vidare för samordning i departementet av frågor om kulturella och kreativa näringar, miljöfrågor, barn- och ungdomsfrågor inom kulturområdet, jämställdhet inom kulturområdet, kulturlivets internationalisering, nordiskt samarbete inom kultur- och medieområdet samt ärenden om utmärkelser och andra belöningsärenden.

Enheten för medier och demokrati (MD)

Enheten för medier och demokrati ansvarar för frågor och ärenden om

 • nyhetsmedier,
 • radio och television,
 • andra medietjänster,
 • tillgänglighet till medier,
 • insatser mot skadlig mediepåverkan,
 • allmänna val och frågor om valdeltagande,
 • förtroendevaldas villkor,
 • medborgarnas deltagande och delaktighet i demokratiska    beslutsprocesser,
 • demokratifrämjande arbete,
 • att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat, och
 • att värna demokratin mot antidemokratiska aktörer.
   

Enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv (SNA)

Enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv ansvarar för frågor och ärenden om

 • nationella minoriteter i Sverige, samt samordning och utveckling av sådana frågor,
 • det samiska folkets språk och kultur,
 • hågkomst om Förintelsen och andra brott mot mänskligheten,
 • svenska språket,
 • slöjd,
 • arkiv,
 • immateriellt kulturarv, och
 • hembygdsfrågor.

Enheten ansvarar vidare för samordning i departementet av forsknings- och utvecklingsfrågor inom kulturområdet, beredskapsfrågor inom kulturområdet samt arbetsgrupp för samverkan om förutsättningarna för den judiska minoriteten i Sverige.

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet ansvarar inom alla enheters sakområden för

 • utformningen av lagrådsremisser och propositioner med lagstiftning samt departementets förslag till författningstext i produkter som remitteras,
 • utformningen av förordningar,
 • beredning av utfärdande av författningar,
 • överträdelseärenden som rör genomförandet av EU-rättsakter,
 • stöd åt departementsledningen och övriga enheter i rättsliga frågor,
 • kvalitetssäkring och stöd vid utformningen av kommittédirektiv,
 • granskning av propositioner som inte avser lagstiftning och skrivelser till riksdagen,
 • biträde vid upprättande av avtal och andra överenskommelser,
 • biträde vid internationella förhandlingar med rättslig anknytning, och
 • fördelning inom departementet av delningar från andra departement.

Rättssekretariatet lämnar också biträde åt expeditions- och rättschefen i arbetet med att vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden, i allmänna kvalitetssäkringsfrågor, i arbetet med att granska koncepten till regerings- och regeringskanslibeslut, samt i andra frågor inom expeditions- och rättschefens ansvarsområde.

Sekretariatet för ledningsstöd, styrning och internationella frågor 

Sekretariatet ansvarar för

 • samordning och utveckling av departementets verksamhetsplanering och uppföljning av departementets verksamhet,
 • samordning av departementsövergripande verksamhetsutveckling,
 • departementets ekonomiadministration i enlighet med Regerings-kansliets föreskrifter (RKF 2018:3) om ekonomiadministration,
 • intern budget och ekonomisk uppföljning,
 • vägledning vid upphandling,
 • samordning, utveckling och stöd när det gäller departementets arbete med statens budget och styrning av myndigheter och institutioner i departementet,
 • medverkan vid genomförande av ekonomiska analyser av extern verksamhet,
 • strategisk resursplanering och organisatoriska frågor på departementet,
 • samordning av jämställdhetsintegrering samt klimat- och miljöintegrering inom departementets ansvarsområde,
 • administrativt stöd till statsrådet, statssekreteraren, expeditions- och rättschefen samt rättssekretariatet,
 • lokalplanering,
 • departementets interna it-frågor,
 • hantering av ekonomiadministration för samt stöd i uppföljningen av departementets kommittéer.

Sekretariatet ansvarar också för departementets internationella arbete enligt följande:

 • arbetet som rör departementets utsända kulturråd samt kulturfrämjande vid svenska utlandsmyndigheter,
 • övergripande samordning och utveckling av departementets internationella arbete,
 • samordning av EU- och Unesco-frågor,
 • planering och samordning av departementsledningens internationella möten, besök och resor,
 • stöd och rådgivning till departementsledningen samt övriga enheter i EU-frågor och andra internationella frågor,
 • vissa andra internationella frågor som rör mer än en enhet.
Laddar...