Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsdepartementets organisation

Uppdaterad

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära och civila försvar samt samhällets krisberedskap. Försvarsdepartementet har cirka 200 anställda varav ett tiotal är politiskt tillsatta. De senare är statsråd, statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare. Alla andra är opolitiska tjänstemän och arbetar kvar även efter ett regeringsskifte.

Politisk ledning

I den politiska ledningen på Försvarsdepartementet finns två statsråd och två statssekreterare.

Försvarsminister Pål Jonson är departementschef och ansvarigt statsråd för militärt försvar. Statssekreterare hos försvarsministern är Peter Sandwall.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin är ansvarigt statsråd för civilt försvar och krisberedskap. Statssekreterare hos ministern för civilt försvar är Johan Berggren.

Statssekreterarna biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten.

Statsråden har en politisk stab med politiskt sakkunniga och pressekreterare. Staben leds av en stabschef.

Opolitiskt tillsatta chefstjänstemän

Opolitiskt tillsatta chefstjänstemän i departementet är expeditionschefen och rättschefen.

Expeditionschefen biträder statssekreterarna i ledning och samordning av arbetet inom departementet. Expeditionschefen vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författningar.

Rättschefen granskar förslag till lagar och andra författningar och vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av författningsärenden.

Avdelningar, enheter och sekretariat

Försvarsdepartementet är indelat i fyra avdelningar och två sekretariat. Varje avdelning leds av en avdelningschef som samordnar arbetet inom och mellan avdelningar samt ansvarar för planering och policyutveckling inom avdelningens ansvarsområde. Varje enhet och sekretariat leds av en enhetschef som också är huvudman inom enhetens sakområde. Såväl avdelningschefer som enhetschefer är opolitiska tjänstemän. På Rättssekretariatet finns dock flera huvudmän.

Rättssekretariatet (RS)

Ansvarar bland annat för utarbetande av förslag till lagrådsremisser, lagpropositioner och annat författningsarbete, samt för frågor om författningsberedskap, folkrätt, internationell humanitär rätt, ärenden om utlämnande av allmänna handlingar och samordning av delningar från andra departement.

Sekretariatet ska ge råd i rättsliga frågor till departementsledningen och till andra enheter och delta i de andra enheternas arbete med internationella överenskommelser.

Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd (ESL)

Sekretariatet svarar för samordningen av ekonomisk styrning samt processen avseende den interna styrningen av departementet.

Sekretariatet ansvarar för departementets internbudget, verksamhetsplanering och ekonomiadministrativa frågor. Vidare svarar sekretariatet för departementets it- och lokalfrågor. Inom sekretariatet finns departementets huvudbudgetsamordnare samt kryptocentralen.

Avdelningen för säkerhetspolitik

Enheten för internationella relationer (EIR)

Enheten svarar för frågor om säkerhetspolitik samt utveckling och samordning av internationella försvarssamarbeten. Enheten svarar även för internationella militära insatser samt tillträdesfrågor. 

På enheten finns departementets protokollsfunktion vilken svarar för att stödja i planering och genomförande av departementets inkommande högnivåbesök samt officiella resor. 

Enheten för analysstöd (EAS)

Enheten svarar för analyser inom hela departementets ansvarsområde, ansvarar för att utveckla metodstöd samt ger de andra avdelningarna stöd vid långsiktig planering.

Enheten svarar därutöver för försvarsberedningens sekretariat.

Avdelningen för försvarsunderrättelser, säkerhets- och cyberfrågor

Enheten för försvarsunderrättelser (EFU)

Enheten har till uppgift dels att löpande följa, inrikta och utveckla försvarsunderrättelseverksamhet, dels att svara för departementets beredskap.

Enheten för cyber- och hybridfrågor (ECH)

Enheten svarar för samordning, styrning och utveckling av frågor som rör cyberförsvar, informations- och cybersäkerhet psykologiskt försvar och hybridfrågor.

Avdelningen för militärt försvar

Enheten för materielförsörjning (EM)

Enheten svarar för materielförsörjning, forskning och utveckling avseende det militära försvaret.

Enheten svarar även bland annat för frågor om innovation för det militära försvarets behov, kritiska teknikområden för materielförsörjningen, internationellt materielsamarbete, försvarsindustri, exportstöd och samordning av rymdfrågor inom departementets ansvarsområde.

Enheten för militär förmåga (EMF)

Enheten svarar för frågor som rör militär förmåga.

Till enheten hör även bland annat frågor om det militära försvarets krigsorganisation, grundorganisation och förmågeutveckling, militära operationer och aktiviteter, militär rörlighet, logistik, infrastruktur och värdlandsstöd, personalförsörjning inom det militära försvaret samt för det militära försvarets stöd till samhället.

Avdelningen för civilt försvar

Enheten för totalförsvarsplanering och -utveckling (ETU)

Enheten svarar för samordning av civilt försvar, samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för totalförsvar samt för det civila försvarets stöd till det militära försvaret.

Enheten svarar vidare för samordning av samhällets krisberedskap och åtgärder för att utveckla, följa upp och förstärka samhällets krisberedskap och civilt försvar.

Enheten för samhällsskydd (ESS)

Enheten svarar för skydd mot olyckor, räddningstjänst, befolkningsskydd samt för vissa särskilda frågor inom Försvarsdepartementets ansvarsområde när det gäller samhällets krisberedskap och civilt försvar.

Till enheten hör även bland annat frågor om alarmering, farliga ämnen (CBRNE), transport av farligt gods, sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss och internationella katastrofinsatser.

Laddar...